Protokoll utskottssammanträde 2018/19:25

Kulturutskottets protokoll 2018/19:25

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:25

DATUM

Torsdagen den 28 februari 2019

TID

Kl. 09.30–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:24 av den 14 februari 2019.

§ 2

Fråga om inrättande av andre vice ordförande och tredje vice ordförande i kulturutskottet

Utskottet beslutade att inrätta en post som andre vice ordförande och en post som tredje vice ordförande i kulturutskottet.

SD- och V-ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Val av andre vice ordförande

Utskottet beslutade att välja Lotta Finstorp (M) till andre vice ordförande.

SD- och V-ledamöterna deltog inte i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Detta innebär att utskottets nuvarande vice ordförande Vasiliki Tsouplaki (V) kommer att benämnas förste vice ordförande.

§ 4

Val av tredje vice ordförande

Utskottet beslutade att välja Lawen Redar (S) till tredje vice ordförande.

SD- och V-ledamöterna deltog inte i beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kulturarvsfrågor (KrU7)

Fortsattes behandlingen av motioner om kulturarvsfrågor (jfr prot. 2018/19:24.4).

Ärendet bordlades.

§ 6

Frågor om konstarterna och film (KrU13)

Behandlades motioner om frågor om konstarterna och film.

Ärendet bordlades.

§ 7

Minoritetsfrågor

Utskottet beslutade att yttra sig till konstitutionsutskottet över motionerna 2018/19:4 (SD), 2018/19:556 (L) och 2018/19:2423 (C).

Ärendet bordlades.

§ 8

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser, dnr 1637-2018/19 och dnr 1650-2018/19.

§ 9

Vårens planering

Kanslichefen informerade om vårens arbete i utskottet.

§ 10

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att forskningssekreterare Anna Wagman Kåring, Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat, får närvara vid informationspunkten från Myndigheten för kulturanalys på utskottssammanträdet den 7 mars 2019.

§ 11

Fråga om närvaro

Utskottet diskuterade frågan om praktikanters och praoelevers närvaro vid utskottssammanträden.

Frågan bordlades.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 7 mars 2019 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

NärvaroförteckningKULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:25

– – – §§

1–12

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), vice ordf.

D

Lawen Redar (S)

D

Lotta Finstorp (M)

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

D

Aron Emilsson (SD)

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

Anna Wallentheim (S)

D

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

Anna Sibinska (MP)

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

John Weinerhall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

N

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

D

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.