Protokoll utskottssammanträde 2018/19:25

Skatteutskottets protokoll 2018/19:25

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:25

DATUM

2019-05-07

TID

11.00-11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:24.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen informerade om kommande sammanträden.

§ 3

Avskaffad särskild löneskatt för äldre (SkU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:82 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU18.

V-ledamoten anmälde en reservation. M-, SD- och KD-ledamöterna anmälde en motivreservation.

§ 4

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 (SkU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:SkU4y.

M-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 5

Vissa inkomstskatteändringar (SkU19)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:88.

Ärendet bordlades.

§ 6

Höjt tak för rutavdrag (SkU20)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:89 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet (SkU21)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:92 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 8

Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

Utskottet behandlade proposition 2018/19:94 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in Skatteverket till ett kommande sammanträde för att få information om vissa frågor på folkbokföringsområdet.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 9 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 9 maj 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:25

§ 1

2- 10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

O

O

Bo Broman (SD)

Peter Persson (S)

Tony Haddou (V)

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

David Lång (SD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

Hampus Hagman (KD)

X

X

Anna Vikström (S)

X

X

Joar Forssell (L)

X

X

Eric Westroth (SD)

X

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

X

Kjell Jansson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

X

Sofia Westergren (M)

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

X

X

Johnny Skalin (SD)

X

X

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

Nermina Mizimovic (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-04-08

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.