Protokoll utskottssammanträde 2018/19:26

Civilutskottets protokoll 2018/19:26

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:26

DATUM

2019-05-16

TID

9.30–9.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:25.

§ 2

Vårändringsbudget för 2019 (CU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:99 och mo-tioner.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:CU2y.

M-, V- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Manipulation av vägmätare (CU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till trafikutskottet över ett förslag till utskottsinitiativ rörande manipulation av vägmätare.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:CU3y.

M- och KD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt (CU17)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:107 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Fler tillval för hyresgäster (CU18)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:108 och motion.

Ärendet bordlades.


§ 6

Större frihet att bygga altaner (CU19)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:112.

Ärendet bordlades.

§ 7

EU-frågor

Kommenterad dagordning till rådets möte den 27 maj 2019 anmäldes.

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckning.

§ 8

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om inbjudan till att besöka Allmänna
Reklamationsnämnden (ARN) den 13 juni.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 28 maj 2019 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 28 maj 2019

Emma HultCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2018/19:26

§ 1-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

X

Lars Beckman (M)

X

Roger Hedlund (SD)

-

Sanne Lennström (S)

X

Joakim Järrebring (S)

X

Robert Hannah (L)

-

Angelica Lundberg (SD)

X

David Josefsson (M)

X

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

O

Maria Stockhaus (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

Jon Thorbjörnson (V)

O

Ulrika Heindorff (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Johan Pehrson (L)

Cassandra Sundin (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Bengt Eliasson (L)

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Charlotte Quensel (SD)

X

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

Henrik Edin (L)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.