Protokoll utskottssammanträde 2018/19:26

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:26

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:26

DATUM

2019-03-26

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (FöU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till näringsutskottet över proposition 2018/19:40 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:FöU2y.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:25.

§ 3

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 4

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 28 mars 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:26

§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

Roger Richtoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Pål Jonson (M)

X

Josef Fransson (SD)

O

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

X

Heléne Björklund (S)

X

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

X

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Marie Axelsson (S)

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande