Protokoll utskottssammanträde 2018/19:26

Kulturutskottets protokoll 2018/19:26

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:26

DATUM

Torsdagen den 7 mars 2019

TID

Kl. 9.30–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:25 av den 28 februari 2019.

§ 2

Fråga om närvaro

Utskottet återupptog frågan om praktikanters och praoelevers närvaro vid utskottssammanträden (jfr prot. 2018/19:25.11).

Utskottet beslutade att praktikanter och praoelever får delta under de punkter då utskottet får information av uppvaktande organisationer eller dylikt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Kulturarvsfrågor (KrU7)

Fortsattes behandlingen av motioner om kulturarvsfrågor (jfr prot. 2018/19:24.4 och 2018/19:25.5).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2018/19:KrU7 justerades.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, C- och L-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Information från Kungliga biblioteket

Den nationella samordnaren Erik Fichtelius och utredarna Eva Enarson och Christina Persson, Kungliga biblioteket, informerade om den nationella biblioteksstrategin samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) samt två medföljande praktikanter till Annicka Engblom (M) närvarade under denna punkt.

Den nationella biblioteksstrategin delades ut.

§ 5

Information från EU-samordningen/EU-representanten

Sekretariatschef Tuula Zetterman och EU-representant Livia Spada, sekretariatet EU-samordningen, informerade.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) samt två medföljande praktikanter till Annicka Engblom (M) närvarade under denna punkt.

§ 6

Information från Myndigheten för kulturanalys

Direktör Sverker Härd och verksamhetssamordnare Erik Peurell, Myndigheten för kulturanalys, informerade om rapporten om uppföljning av de kulturpolitiska målen samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD), forskningssekreterare Anna Wagman Kåring, riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat samt två medföljande praktikanter till Annicka Engblom (M) närvarade under denna punkt.

§ 7

Övertagande av motioner

Utskottet beslutade att överta följande motioner:

2018/19:268 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1 och

2018/19:1283 av Angelika Bengtsson (SD) yrkande 1, från justitieutskottet samt

2018/19:268 av Richard Jomshof (SD) yrkande 2, från socialförsäkringsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 12 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

NärvaroförteckningKULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:26

– – – §§

1–2

3–4

5–6

7–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

D

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

D

D

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

D

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

D

D

Annicka Engblom (M)

D

D

D

D

Aron Emilsson (SD)

D

D

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

D

D

Per Lodenius (C)

D

D

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

D

D

Åsa Karlsson (S)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

D

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

D

D

D

John Weinerhall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

N

N

D

D

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.