Protokoll utskottssammanträde 2018/19:26

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:26

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:26

DATUM

2019-04-04

TID

10.00 – 10.20 10.30 – 11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny utskottsassistent

Ordförande hälsade Gabriella Wånge välkommen som ny utskottsassistent vid miljö- och jordbruksutskottets kansli.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2018/19:24 och 25.

§ 3

Livsmedelspolitik (MJU12)

Utskottet fortsatte beredningen av motioner om livsmedelspolitik.

Ärendet bordlades.

§ 4

Vattenvård (MJU13)

Utskottet behandlade motioner om vattenvård.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Utskottets arbetsplan

En reviderad arbetsplan för våren 2019 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 7

Inkomna skrivelser

–

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 9 april 2019 kl. 11.00.

§ 9

Information från Formas

Generaldirektör Ingrid Petersson med medarbetare informerade om myndighetens verksamhet och för myndighetens aktuella frågor.


Vid protokollet

Justeras den 11 april 2019

Kristina Yngwe
MILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:26

§ 1-3

§ 4-8

§ 9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

X

Isak From (S)

O

-

-

John Widegren (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

-

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Malin Larsson (S)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

O

-

Marlene Burwick (S)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

O

O

O

Ulrika Heie (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

X

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

-

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

X

-

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:26

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 12 - 31 mars 2019

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2019) 129

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

COM(2019) 130

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelning av de fiskemöjligheter som föreskrivs i protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

COM(2019) 132

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av fiskemöjligheter enligt protokollet till partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia

COM(2019) 134

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

COM(2019) 135

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gambia och av det genomförandeprotokoll som fogas till avtalet

COM(2019) 137

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kap Verde (2019–2024)

COM(2019) 140

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar inom ramen för konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten vad gäller den ansökan om anslutning till konventionen som lämnats in av Förenade kungariket

COM(2019) 142

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om status för utvidgningen av produktionen av relevanta livsmedels- och fodergrödor över hela världen

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2019) 1800

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 13.3.2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/2035 med fastställande av närmare bestämmelser för genomförandet av landningsskyldigheten för vissa demersala fisken i Nordsjön för perioden 2019–2021

C(2019) 1833

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12.3.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 1838

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 13.3.2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/2034 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i nordvästliga vatten för perioden 2019–2021

C(2019) 1839

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 12.3.2019 om ändring av förordning (EU) nr 389/2013 vad gäller det tekniska genomförandet av den andra åtagandeperioden för Kyotoprotokollet

C(2019) 1841

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 12.3.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion

C(2019) 1846

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 13.3.2019 om ändring av kommissionens delegerade förordning [C(2019)1841 av den 12 mars 2019] om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion, vad gäller unionsregistrets funktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842

C(2019) 1848

KOMMISSIONENS DELEGERADE BESLUT (EU) …/… av den 13.3.2019 om upprättande av ett flerårigt unionsprogram för insamling och förvaltning av biologiska, miljörelaterade, tekniska och socioekonomiska data inom sektorerna för fiske och vattenbruk

C(2019) 1882

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 13.3.2019 om de kriterier som ska uppfyllas av yrkesmässiga aktörer för att uppfylla villkoren i artikel 89.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 och förfaranden för att säkerställa att dessa kriterier uppfylls

C(2019) 1847

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 12.3.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 genom undantag från bestämmelserna om utseende av kontrollställen och från minimikraven för gränskontrollstationer

C(2019) 1866

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 12.3.2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/273 vad gäller import av vin med ursprung i Kanada och undantag från återförsäljares skyldighet att föra register över mottagna och avsända leveranser

C(2019) 1869

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 12.3.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller vinodlingsområden där alkoholhalten får höjas, tillåtna oenologiska metoder och restriktioner som är tillämpliga på framställning och bevarande av vinprodukter, lägsta alkoholhalt för biprodukter och bortskaffande av dessa samt offentliggörande av OIV-akter

C(2019) 1881

RÄTTELSE till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1137 av den 10 augusti 2018 om tillsyn, växtskyddskontroller och åtgärder som ska vidtas vad gäller träemballage vid transport av varor med ursprung i vissa tredjeländer

C(2019) 1883

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 14.3.2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/127 vad gäller kraven avseende vitamin D i modersmjölksersättning och kraven avseende erukasyra i modersmjölksersättning och tillskottsnäring

C(2019) 1922

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 14.3.2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031 om skyddsåtgärder mot växtskadegörare om att bemyndiga medlemsstaterna att föreskriva tillfälliga undantag med avseende på officiell testning, vetenskapliga ändamål eller utbildningsändamål, försök, sorturval eller förädling

C(2019) 2024

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 18.3.2019 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2016/715 om fastställande av åtgärder i fråga om vissa frukter med ursprung i vissa tredjeländer för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av skadegöraren Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

C(2019) 2045

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.3.2019 om upphävande av beslut 2005/779/EG om djurhälsoskyddsåtgärder mot vesikulär svinsjuka i Italien

C(2019) 2055

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… av den 13.3.2019 om komplettering av direktiv (EU) 2018/2001 vad gäller fastställande av bränsleråvaror med hög risk för indirekt ändring av markanvändning för vilka en betydande utvidgning av produktionsområdet till mark med stora kollager kan observeras och certifiering av biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen med låg risk för indirekt ändrad markanvändning

C(2019) 2208

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 26.3.2019 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

C(2019) 2253

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 18.3.2019 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i februari 2019

C(2019) 2338

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 25.3.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 2347

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 25.3.2019 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Rådsrapporter

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 18 mars 2019

Rapport från möte i jordbruks- och fiskerådet den 18 mars 2019

Färdplaner

Färdplan information om GJP

Färdplan för utvärdering av informationsåtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken

Antagna lagstiftningsakter

Den 19 mars antog rådet (allmänna frågor) en lagstiftningsakt på MJU:s område.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller vissa regler som rör Europeiska havs- och fiskerifonden efter Förenade kungarikets utträde ur unionen

Antagna dokument

Antagna dokument
28-29 november 2018

Antagna dokument
30-31 januari 2019

Övrigt

7865/19

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 508/2014 as regards

certain rules relating to the European Maritime and Fisheries Fund by

reason of the withdrawal of the United Kingdom from the Union

[5668/19 - COM(2019) 48] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - The Spanish Parliament

Tribunalens mål T-574/18

Interventionsinlaga i mål T-574/18 vid tribunalen gällande beslut att inte ge förnyat godkännande av oxasulfuron enligt förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

EU-domstolens mål C-813/18 P

Svarsskrivelse i mål C-813/18 P vid EU-domstolen gällande regleringen av antrakinon enligt CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2018/19:26

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

1954-2018/19

Vanja/ Ljusföroreningar, stadsplanering och klimathot

1695-2018/19

Gnesta Waldorfskola, åk2/ Klimatkrisen

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.