Protokoll utskottssammanträde 2018/19:26

Näringsutskottets protokoll 2018/19:26

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:26

DATUM

2019-03-14

TID

10.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:25.

§ 2

Näringspolitik (NU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om näringspolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 7 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 1 av M-, C-, KD- och L-ledamöterna,

vid punkt 2 av M- och C-ledamöterna,

vid punkt 3 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av V-ledamoten, dels av KD-ledamoten, dels av L-ledamoten,

vid punkt 4 av M-, C- och L-ledamöterna,

vid punkt 5 dels av M-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 6 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av KD-ledamoten, dels av L-ledamoten,

vid punkt 7 av S-, V- och MP-ledamöterna,

vid punkt 8 av M-, C-, KD- och L-ledamöterna,

vid punkt 9 av M-ledamöterna,

vid punkt 10 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av KD-ledamoten, dels av L-ledamoten,

vid punkt 11 av M- och L-ledamöterna,

vid punkt 12 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av KD-ledamoten.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 9 dels av C-ledamöterna.

§ 3

Regional tillväxtpolitik (NU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om regional tillväxtpolitik.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 8 justerades.

Reservation anmäldes

vid punkt 2 dels av M- och C-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av KD-ledamoten,

vid punkt 3 av dels av SD-ledamöterna, dels av C- ledamöterna, dels av och V-ledamoten,

vid punkt 4 dels av M-ledamöterna, dels av SD-ledamöterna, dels av C-ledamöterna, dels av KD-ledamoten, dels av L-ledamoten.

Särskilt yttrande anmäldes

vid punkt 1 av C-ledamöterna.

§ 4

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (NU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:40 om återköpsprogram av aktier i Telia Company AB och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 6

Förhandlingsarbete avseende kommissionens förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

Statsrådet Morgan Johansson, Justitiedepartementet, lämnade information om förhandlingsarbete avseende kommissionens förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden.

Vid sammanträdet närvarade stabschef Elin Almqvist, pressekreterare Sofie Rudh, departementsråd Anders Olin, ämnesråden Liv Bernitz, Linda Kullberg och Helena Garme, rättssakkunniga Teresia Danielsson och Patrik Sundberg, Justitiedepartementet.

Vid sammanträdet närvarade även föredraganden Caroline Jender Pamrin, EU-nämndens kansli.

§ 7

EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO

Statsrådet Morgan Johansson, Justitiedepartementet, lämnade information om EU:s anslutning till Lissabonsystemet inom WIPO.

Vid sammanträdet närvarade stabschef Elin Almqvist, pressekreterare Sofie Rudh, departementsråd Anders Olin, ämnesråden Liv Bernitz, Linda Kullberg och Helena Garme, rättssakkunnig Teresia Danielsson och Patrik Sundberg, Justitiedepartementet.

§ 8

Konsekvenser för Sverige av ett avtalslöst Brexit

Statsrådet Morgan Johansson, Justitiedepartementet, lämnade information om konsekvenser för Sverige av ett avtalslöst Brexit.

Vid sammanträdet närvarade stabschef Elin Almqvist, pressekreterare Sofie Rudh, departementsråd Anders Olin, ämnesråden Liv Bernitz, Linda Kullberg och Helena Garme, rättssakkunnig Teresia Danielsson och Patrik Sundberg, Justitiedepartementet.

§ 9

Verksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät

Statsrådet Anders Ygeman, Miljö- och energidepartementet, lämnade information om verksamheten vid Affärsverket svenska kraftnät.

Vid sammanträde närvarade departementsråd Magnus Blümer och

pressekreterare Fredrik Persson, Miljö- och energidepartementet.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 mars kl. 14.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 26 mars 2019

Carl-Oskar Bohlin


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:26

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6-8

§ 9-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Carl-Oskar Bohlin (M), ordf.

X

X

X

X

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf.

X

X

X

X

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

X

X

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

X

X

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

X

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

X

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

X

X

X

O

Birger Lahti (V)

O

X

X

O

O

O

Lotta Olsson (M)

X

X

X

X

X

X

Tobias Andersson (SD)

X

X

X

X

X

X

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

X

X

O

Camilla Brodin (KD)

X

X

X

X

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

X

X

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

X

X

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

O

X

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

X

X

X

X

Annika Qarlsson (C)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

O

O

O

O

X

Vakant (M)

Vakant (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

O

O

X

O

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

X

X

X

X

X

X

Lorena Delgado Varas (V)

X

O

O

X

X

X

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Vakant (KD)

Joakim Sandell (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falhaven (MP)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

O

O

O

O

O

X

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Åsa Hartzell (M)

O

O

O

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


NÄRINGSUTSKOTTET – –

Inkomna skrivelser till utskottet

Dnr

Avsändare/Ämne

Utsända inför

sammanträdet

RIK-1749-2018/19

Nordiska rådets svenska delegation: Nordiska rådets rekommendationer 2018.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.