Protokoll utskottssammanträde 2018/19:26

Skatteutskottets protokoll 2018/19:26

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:26

DATUM

2019-05-09

TID

10.00-10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:25.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om kommande sammanträden.

Utskottet diskuterade kommande utskottsresor.

§ 3

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Vårändringsbudget för 2019 (SkU5y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2018:19:99 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

2019 års ekonomiska vårproposition (SkU6y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2018:19:100 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Årsredovisningen för staten 2018

Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2018:19:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

EU-samordningen

Sekretariatschef Tuula Zetterman och EU-representant Livia Spada informerade om riksdagens EU-representants arbete i Bryssel.

§ 8

Övriga frågor

Kanslichefen fick i uppdrag att undersöka möjliga utskottsresor till Finland och Tyskland.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 maj 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:26

§ 1–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

Joar Forssell (L)

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

Sofia Westergren (M)

O

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

X

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

O

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-05-08

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.