Protokoll utskottssammanträde 2018/19:26

Socialutskottets protokoll 2018/19:26

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:26

DATUM

2019-04-09

TID

11.00–11.35

11.40–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Återrapport från EPSCO den 15 mars 2019

Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare informerade från EPSCO-rådet den 15 mars 2019.
Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Överläggning - under förutsättning av utskottets beslut - med företrädare för regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att överlägga med regeringen om utkast till rådsslutsatser om antimikrobiell resistens och överlade därefter med statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, om utkastet till rådsslutsatser.

Underlaget utgjordes av en överläggningspromemoria från Socialdepartementet (dnr 2048-2018/19).

Regeringens ståndpunkt efter komplettering var följande.

” Regeringen prioriterar arbetet mot antibiotikaresistens (AMR) högt och välkomnar utkastet till rådsslutsatser. Det är viktigt att användningen av antibiotika minskar för att bromsa utvecklingen av resistens. Det är Sveriges bestämda uppfattning att antibiotika ska vara receptbelagda läkemedel och inte säljas över disk utan recept. Regeringen välkomnar att utkastet till rådsslutsatser slår fast att utgångspunkten är att varje land behöver arbeta i enlighet med sin nationella handlingsplan.

Regeringen stödjer att EU bör verka för att utvecklingen av nya antibiotika och ny diagnostik främjas samt att användningen i djurhållning minskas. Dessutom bör antibiotikarester i miljön, både från användning och tillverkning, övervakas och reglering bör övervägas för att hantera miljöförorening som en orsak till AMR. Regeringen ser positivt på att det s.k. One Health-perspektivet lyfts fram i rådsslutssatserna trots att fokus ligger på humanhälsa.

Regeringen anser att EU bör stötta den globala process som pågår inom FN-systemet och verka för att generalsekreterarens kommande rapport får uppmärksamhet och leder till en intensifierad global respons på AMR-hotet.”

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

EU-information från Socialdepartementet

Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om aktuella EU-frågor. Deltagare se bilaga 2.

§ 4

Information från Socialdepartementet

Statssekreterare Maja Fjaestad, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om Europeiska kommissionens yttrande angående reglering av alkoglass m.fl. produkter. Deltagare se bilaga 2.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:25.

§ 6

Socialtjänst- och barnfrågor (SoU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om socialtjänst- och barnfrågor.


Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU9.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. M-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 7

Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU8)

Utskottet behandlade motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor.


Ärendet bordlades.

§ 8

Frågor om psykisk ohälsa (SoU15)

Utskottet behandlade motioner om frågor om psykisk ohälsa.


Ärendet bordlades.

§ 9

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2018/19:115 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för perioden 26 mars – 3 april 2019 anmäldes.

§ 11

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 12

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 11 april 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 april 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:26

§ 1

§ 2-4

§ 5-6

§7-13

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

O

X

Ulrika Heindorff (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

O

O

Maj Karlsson (V)

O

O

X

O

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

O

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.