Protokoll utskottssammanträde 2018/19:26

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:26

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:26

DATUM

2019-03-14

TID

10:00–10:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från Swedish Aerospace Industries

Robert Hell, direktör i SAI och Public Affairs på GKN Aerospace, Catrin Mattsson, Public Affairs på RUAG Space, Stefan Gustafsson, Senior VP Strategy på SSC, Gierth Olsson, VD på OHM Sweden AB, Göran Bengtsson, Director Research and Technology på Saab Aeronautics, informerade om Swedish Aerospace Industries verksamhet.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:25.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Ett EU-blad anmäldes enligt bilaga 2.

Gymnasieskolan (UbU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU11.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- , MP-ledamöterna anmälde reservationer.

Lärare och elever (UbU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 26 mars 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:26

§ 1-4

§ 5-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Maria Stockhaus (M)

X

X

Patrick Reslow (SD)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Fredrik Christensson (C)

Daniel Riazat (V)

X

X

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

O

Linus Sköld (S)

X

X

Jimmy Loord (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

Michael Rubbestad (SD)

X

X

Gustav Fridolin (MP)

X

X

Mats Persson (L)

X

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

O

O

Noria Manouchi (M)

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

O

X

Mattias Vepsä (S)

O

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

X

X

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

Henrik Edin (L)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.