Protokoll utskottssammanträde 2018/19:27

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:27

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:27

DATUM

2019-03-28

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Militära frågor (FöU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FöU9.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:26.

§ 3

Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kanslimeddelanden

Vikarierande kanslichefen informerade om att inga ärenden finns inplanerade på sammanträdet tisdagen den 2 april 2019. Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet.

§ 6

Deltagande i IPU:s 140:e församling i Doha, Qatar, den 6–10 april 2019

Ordföranden informerade om att ClasGöran Carlsson (S) tyvärr fått förhinder att delta i IPU:s 140:e församling i Doha, Qatar, den 6–10 april 2019. Utskottet beslutade att i stället utse Marie Axelsson (S) till delegat. (Jfr prot. 2018/19:17.)

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 4 april 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 4 april 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:27

§ 1-2

§ 3-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

O

O

Paula Holmqvist (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Pål Jonson (M)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

Alexandra Anstrell (M)

O

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

X

O

Heléne Björklund (S)

X

X

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

O

O

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Marie Axelsson (S)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.