Protokoll utskottssammanträde 2018/19:27

Kulturutskottets protokoll 2018/19:27

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:27

DATUM

Torsdagen den 12 mars 2019

TID

Kl. 11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:26 av den 7 mars 2019.

§ 2

Minoritetsfrågor (KrU1y)

Fortsattes behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över motionerna 2018/19:4 (SD), 2018/19:556 (L) och 2018/19:2423 (C) (jfr prot. 2018/19:25.7).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Yttrande 2018/19:KrU1y justerades.

§ 3

Information från civilminister Ardalan Shekarabi

Civilminister Ardalan Shekarabi, statssekreterare Alejandro Firpo, politiskt sakkunnig Mattias Kristenson, departementssekreterarna Fredrik Sandström och Christina Skogh och pressekreterare Viktor Nyberg, Finansdepartementet, informerade om en omreglerad spelmarknad samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

En medföljande praktikant till Roland Utbult (KD) närvarade under denna punkt.

§ 4

Frågor om konstarterna och film (KrU13)

Fortsattes behandlingen av motioner om konstarterna och film (jfr prot. 2018/19:25.6).

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1749-2018/19).

§ 6

Resefrågor

Diskuterades frågan om utskottets utrikes resor under den innevarande mandatperioden.

Ärendet bordlades.


§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 14 mars 2019 kl. 9.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:27

– – – §§

1–2

3–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

D

Hans Hoff (S)

D

D

Annicka Engblom (M)

D

D

Aron Emilsson (SD)

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

Per Lodenius (C)

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

N

John Weinerhall (M)

N

N

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

N

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.