Protokoll utskottssammanträde 2018/19:27

Näringsutskottets protokoll 2018/19:27

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:27

DATUM

2019-03-26

TID

14.00–14.04

14.12–14.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:26.

§ 2

Ajournering av sammanträdet

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 14.04–14.12.

§ 3

Återköpsprogram av aktier i Telia Company AB (NU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:40 om återköpsprogram av aktier i Telia Company AB och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 28 mars kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 28 mars 2019

Carl-Oskar Bohlin


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:27

§ 1-4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Carl-Oskar Bohlin (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

Helena Lindahl (C)

Birger Lahti (V)

X

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

O

Lorentz Tovatt (MP)

X

Peter Helander (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Vakant (M)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Gunilla Svantorp (S)

Per Schöldberg (C)

X

Lorena Delgado Varas (V)

O

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Vakant (KD)

Joakim Sandell (S)

Isak From (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falhaven (MP)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Åsa Hartzell (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.