Protokoll utskottssammanträde 2018/19:27

Skatteutskottets protokoll 2018/19:27

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:27

DATUM

2019-05-14

TID

10.00-10.45

10.55-11.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1-4 på föredragningslistan.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, ämnesråden Eva Posjnov och Jan Larsson, Finansdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor.

§ 3

Mervärdesskatt - förslag om krav på betaltjänstleverantörer

Utskottet överlade med Statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, ämnesråden Eva Posjnov och Jan Larsson, Finansdepartementet.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2019-05-10 med diarienummer Fi2019/01858/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor tisdagen den 14 maj 2019.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Det är positivt att åtgärder vidtas för att effektivisera och utvidga bekämpandet av mervärdesskattebedrägerier. Administrativt samarbete och informationsutbyte är en viktig del i detta, liksom samarbete mellan myndigheter. Det är dock viktigt att de åtgärder som vidtas är effektiva för att motverka mervärdesskattebedrägerier. Vid bedömningen av förslaget måste det också beaktas att åtgärderna inte bör innebära alltför stora kostnader och administrativa bördor för företagen. Hänsyn ska även tas till att mervärdesskatten är harmoniserad inom EU och att förslaget kan innebära att det gemensamma mervärdesskattesystemet totalt sett blir mer effektivt. Det är positivt även för Sverige om förbättrade metoder för kontroll av gränsöverskridande handel underlättar andra medlemsstaters kontroller och leder till att den inre marknaden fungerar bättre och att konkurrensen inte snedvrids.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Företrädare för Moderaterna hade ingen annan ståndpunkt men betonade vikten av att regeringen bevakar att den administrativa bördan blir så begränsad som möjligt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Beskattning av den digitala ekonomin i ett internationellt sammanhang - koordinering av EU-position i G20 och OECD

Utskottet överlade med Statssekreterare Leif Jakobsson åtföljd av finansrådet Linda Haggren, ämnesråden Eva Posjnov och Jan Larsson Finansdepartementet.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggning daterad 2019-05-10 med diarienummer Fi2019/01858/SKA Underlag inför överläggning i skattefrågor tisdagen den 14 maj 2019.

Regeringen redovisade följande som svensk ståndpunkt:

Sverige är generellt sett inte positivt till att koordinera en EU-position inom det internationella arbetet på det direkta skatteområdet. Att koordinera en sådan position är inte lämpligt eftersom den direkta beskattningen ligger inom medlemsstaternas befogenhet och medlemsstaterna bör ha möjlighet att självständigt kunna uttrycka sina åsikter och bevaka sina intressen i det internationella arbetet med direkt beskattning.

Skattepolitiken på området för direkt beskattning utformas bäst på nationell nivå. Varje enskild medlemsstat har olika ekonomiska och politiska förhållanden. Nationella företagsskattesystem är utformade på ett sätt som passar näringslivsstrukturen i respektive medlemsstat. Det är viktigt att små, öppna och exportberoende ekonomiers intressen beaktas. För att medlemsstaternas ekonomier ska kunna utvecklas på bästa sätt är det därför viktigt att det finns ett utrymme att utforma skattepolitiken på området för den direkta beskattningen efter de förutsättningar som råder i respektive land. En gemensam ståndpunkt på EU-nivå i internationella samarbetsorganisationer riskerar att leda till att den mångfald och tillväxtpotential som finns bland EU:s medlemsstater inte tas tillvara på bästa möjliga sätt.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Företrädare för Moderaterna delade regeringens ståndpunkt men ville understryka vikten av att hålla fast vid en tydlig och klar ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:26.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00.

§ 7

Aktuella skattefrågor

Finansminister Magdalena Andersson åtföljd av statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, ämnesråden Eva Posjnov och Jan Larsson och Claes Lundgren, Finansdepartementet, informerade om aktuella skattefrågor.

Vid protokollet

Justeras den 16 maj 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:26

§ 1–6

7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

Peter Persson (S)

Tony Haddou (V)

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

David Lång (SD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

Hampus Hagman (KD)

X

X

Anna Vikström (S)

X

X

Joar Forssell (L)

X

X

Eric Westroth (SD)

X

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

X

Kjell Jansson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

X

Sofia Westergren (M)

O

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

O

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

O

O

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-05-08

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.