Protokoll utskottssammanträde 2018/19:27

Socialutskottets protokoll 2018/19:27

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:27

DATUM

2019-04-11

TID

10.00–10.25
10.30–10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård

Den särskilda utredaren Anna Nergårdh med medarbetare informerade om utredningens arbete. Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:26.

§ 3

Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (SoU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor.


Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU10.

M-, SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-, SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Folkhälsofrågor (SoU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om folkhälsofrågor.


Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU11.

M-, SD-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. M-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Frågor om psykisk ohälsa (SoU15)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om frågor om psykisk ohälsa.


Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU15.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

S-, C-, V-, L- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

Kansliet informerade om att den 9 april antog rådet (allmänna frågor) en lagstiftningsakt på utskottets område. Europaparlamentets och Rådets direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster, ursprungligt förslag COM(2015) 615.

§ 7

Inkomna skrivelser

Inkommen skrivelse enligt bilaga 3 anmäldes. Önskemål i skrivelsen om att få uppvakta utskottet föredrogs. Utskottet beslutade att inte bifalla önskemålet. Utskottet beslutade att överlåta till presidiet att ta ställning till om presidiet hade möjlighet att ta emot frågeställaren.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 25 april 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 25 april 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:27

§ 1-3

§ 4

§ 5-8

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

O

O

O

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

O

O

O

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

O

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

X

X

Maj Karlsson (V)

O

O

O

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

X

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

O

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.