Protokoll utskottssammanträde 2018/19:27

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:27

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:27

DATUM

2019-03-26

TID

11:00–11:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Madeleine Gabrielson, extra föredragande, fick närvara vid beredningen och justeringen av betänkande 2018/19:UbU14 Forskning.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:26.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2.

Forskning (UbU14)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

Förslag om utskottsinitiativ om att säkerställa fortsatta möjligheter att kombinera gymnasieutbildning med elitsatsning i idrott

(M)-ledamöterna föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 28 mars 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras torsdagen den 28 mars 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:27

§ 1-3

§ 4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

Maria Stockhaus (M)

Patrick Reslow (SD)

X

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Fredrik Christensson (C)

X

X

Daniel Riazat (V)

X

O

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

X

Robert Stenkvist (SD)

X

X

Linus Sköld (S)

X

X

Jimmy Loord (KD)

X

X

Tomas Kronståhl (S)

X

X

Michael Rubbestad (SD)

Gustav Fridolin (MP)

Mats Persson (L)

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

Noria Manouchi (M)

X

X

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

X

X

Mattias Vepsä (S)

O

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

O

X

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

O

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

Henrik Edin (L)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.