Protokoll utskottssammanträde 2018/19:28

Civilutskottets protokoll 2018/19:28

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:28

DATUM

2019-06-04

TID

11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:27.

§ 2

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt (CU17)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:107 och mo-tioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:CU17.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Fler tillval för hyresgäster (CU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:108 och mo-tion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:CU18.

M-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

S-, C- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Delegering av begäran om regeringens subsidiaritetsbedömning

Utskottet beslutade att under sommaruppehållet delegera till presidiet att besluta om att enligt 10 kap. 10 § RO inhämta information om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i en kommande subsidiaritetsprövning.

§ 5

Bemyndigande att justera protokollet

Utskottet uppdrog åt ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 6

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Thomas Larue, Liv Hammargren och Joakim Skotheim från Utvärderings- och forskningssekretariatet fick närvara under sammanträdet vid punkt 7 på föredragningslistan.

§ 7

Uppföljningsprojekt

Anmäldes fråga om en uppföljning rörande lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

Utskottet beslutade att göra en uppföljning enligt bilaga 2.

§ 8

Utskottets arbetsformer

Utskottet behandlade fråga om att använda förenklad motionsberedning under innevarande valperiod.

Utskottet beslutade att under riksmötena 2019/20 och 2021/22 tillämpa förenklad motionsberedning i enlighet med promemoria,
bilaga 3.

§ 9

EU-frågor

PM om EU-information anmäldes.

Kommenterad dagordning till rådets möte (TTE) den 6 juni anmäldes.

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckning.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde preliminärt ska äga rum den 17 september 2019 kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 13 juni 2019

Emma HultCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2018/19:28

§ 1-10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Hult (MP), ordf.

X

Larry Söder (KD), vice ordf.

X

Johan Löfstrand (S)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

X

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Leif Nysmed (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Momodou Malcolm Jallow (V)

-

Lars Beckman (M)

X

Roger Hedlund (SD)

-

Sanne Lennström (S)

X

Joakim Järrebring (S)

X

Robert Hannah (L)

X

Angelica Lundberg (SD)

X

David Josefsson (M)

X

SUPPLEANTER

Ola Möller (S)

O

Maria Stockhaus (M)

Lena Rådström Baastad (S)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Linda Lindberg (SD)

Hillevi Larsson (S)

Martina Johansson (C)

Jon Thorbjörnson (V)

X

Ulrika Heindorff (M)

Yasmine Eriksson (SD)

Patrik Lundqvist (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Denis Begic (S)

Johan Pehrson (L)

Cassandra Sundin (SD)

X

Leila Ali-Elmi (MP)

Juno Blom (L)

Bengt Eliasson (L)

Emma Berginger (MP)

Jennie Åfeldt (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Alireza Akhondi (C)

Maj Karlsson (V)

Hampus Hagman (KD)

Michael Anefur (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

CIVILUTSKOTTET

UPPFÖLJNINGSGRUPPEN

– – – – Bilaga 2

– – – – till protokoll 2018/19:28

PM 2019-06-03

Lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter

Bakgrund

Lagen (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter trädde i kraft den 1 april 2016 (prop. 2015/16:13, bet. 2015/16:CU9, rskr. 2015/16:73). Lagen, som är tvingande till förmån för resenärerna, gäller vid lokala och regionala resor i kollektivtrafiken. Lagen är trafikslagsövergripande och gäller vid resor med kortväga tåg- och busstrafik samt vid all trafik med tunnelbana och spårvagn. Även resor med personbil i linjetrafik, som normalt tillhandahålls av taxiföretag, omfattas. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om att en transportör ska vara skyldig att lämna viss reseinformation, t.ex. om förseningar eller andra störningar i trafiken och dess orsak, varaktighet och konsekvenser. Lagen innehåller också bestämmelser om resenärers rätt till ersättning vid förseningar. Syftet med lagen är att stärka resenärernas rättigheter.

På uppdrag av civilutskottets arbetsgrupp för beredning av allmänna frågor om uppföljnings- och utvärderingsinsatser samt forsknings- och framtidsfrågor (uppföljningsgruppen) har Riksdagsförvaltningens utvärderings- och forskningssekretariat tagit fram ett underlag till en förstudie om förutsättningarna för en konsumenträttsligt inriktad uppföljning av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

De uppgifter som kommit fram i förstudien indikerar att det finns svårigheter förknippade med tillämpningen av lagen om kollektivtrafik-resenärers rättigheter. Uppföljningsgruppen anser därför att det är lämpligt att göra en mer omfattande konsumenträttsligt inriktad uppföljning av lagen.

Förslag till beslut

Utskottet beslutar att göra en mer omfattande konsumenträttsligt inriktad uppföljning av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter.

SVERIGES RIKSDAG 100 12 Stockholm • Telefon 08-786 40 00 • www.riksdagen.se

– – – – – – – – – –

Bilaga 3

till protokoll 2018/19:28

2019-05-15

Fråga om förenklad motionsberedning i CU

Riksdagens beslut om förenklad motionsberedning

Våren 2006 godkände riksdagen riktlinjer för förenklad motionsberedning (framst. 2005/06:RS3, bet. 2005/06:KU21, prot. 2005/06:133). De innebär bl.a. följande.

Allmänna motioner inom ett ämnesområde bör behandlas traditionellt minst två gånger under en valperiod. Första gången för en allmän genomgång under det första riksmötet och andra gången under något av de följande riksmötena. När utskottet i övrigt behandlar motioner under valperioden kan en förenklad beredning komma i fråga. Syftet med förenklad motionsberedning är att frigöra tid för utskottet för annat arbete.

Förenklad beredning ska i första hand kunna tillämpas på två slag av motionsförslag: dels sådana som till sin huvudsakliga innebörd överensstämmer med motionsförslag som behandlats tidigare under valperioden, dels sådana som berör förhållanden där beslutanderätten inte ligger hos riksdagen enligt gällande ordning.

Med förenklad motionsberedning menas att ett utskott avstyrker ett motionsförslag utan att pröva det materiellt. Beredningstvånget i 10 kap. 2 § RO anses uppfyllt om utskottet har gett kammaren ett förslag till beslut när det gäller motionsförslag.

Enligt de principer som riksdagen lagt fast för förenklad motionsberedning bör som minoritetstext endast särskilda yttranden användas i detta sammanhang. En annan princip är att det i betänkandetexten inte ska förekomma någon argumentering i sak, vare sig i majoritetstexten eller i minoritetstexten, utan texterna ska begränsas till ett minimum.

Ett betänkandes förenklade delar bör inte debatteras i kammaren.

Jonas Pontén

Civilutskottet

SVERIGES RIKSDAG 100 12 Stockholm • Telefon 08-786 40 00 • www.riksdagen.se

Förenklad motionsberedning i CU

Civilutskottet har under riksmötet 2018/19 behandlat samtliga motionsyrkanden inom utskottets alla ämnesområden som väcktes under den allmänna motionstiden hösten 2018. Enligt riksdagens riktlinjer bör motionsyrkanden inom alla ämnesområden behandlas på traditionellt sätt (ej förenklat) ytterligare en gång under valperioden.

Om utskottet väljer att använda förenklad motionsberedning, bör utskottet också välja vilket eller vilka år inom valperioden som detta ska ske. Ett skäl för att använda förenklad beredning år fyra är att regeringen ofta lämnar fler propositioner ett valår än andra år. En möjlighet är att använda förenklad beredning år två och fyra, och att alltså använda traditionell beredning år ett och tre.

En grundförutsättning för förenklad motionsberedning är att det finns en bred acceptans inom utskottet (i princip enighet) om beredningsmodellen.

Närmare om beredningen om man har valt förenklad beredning

Om utskottet har beslutat att använda förenklad motionsberedning inom ett eller flera ämnesområden, kan beredningen gå till på följande sätt.

Kansliet grupperar motionsyrkanden utifrån de olika ämnesbestämda motionsbetänkanden som används. Vid det första beredningstillfället för ett motionsbetänkande finns en föredragningspromemoria där det tydligt framgår vilka yrkanden som uppfyller förutsättningarna för förenklad beredning och vilka som inte gör det.

Vid beredningstillfället i utskottet kan det bli aktuellt med vissa omfördelningar från/till beredning i förenklad form. Skäl för omfördelning kan finnas i följande fall.

  • Förslag där kammarmajoriteten till skillnad från utskottsmajoriteten kan förväntas ha en positiv uppfattning.
  • Förslag som rör frågor där förhållandena har ändrats på ett avgörande sätt sedan den senaste behandlingen.
  • Förslag som rör frågor som även finns i propositioner, skrivelser eller framställningar till riksdagen.

Efter eventuella omfördelningar vid beredningstillfället ligger uppdelningen till grund för utskottets fortsatta beredning. Några omfördelningar bör därefter inte göras.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.