Protokoll utskottssammanträde 2018/19:28

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:28

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:28

DATUM

2019-04-04

TID

10.10–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Civilt försvar och krisberedskap (FöU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FöU7.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. S-, V- och MP-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 2

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FöU8.

M-, SD-, C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:27.

§ 4

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2018/19:115 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av COM(2019) 125.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 11 april 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 11 april 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:28

§ 1-3

§ 4-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Pål Jonson (M)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

O

O

Heléne Björklund (S)

X

X

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

X

X

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

X

-

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

X

-

Paula Bieler (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

O

O

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Marie Axelsson (S)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.