Protokoll utskottssammanträde 2018/19:28

Kulturutskottets protokoll 2018/19:28

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:28

DATUM

Torsdagen den 14 mars 2019

TID

Kl. 09.30–09.35

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:27 av den 12 mars 2019.

§ 2

Frågor om konstarterna och film (KrU13)

Fortsattes behandlingen av motioner om frågor om konstarterna och film (jfr. prot. 2018/19:25.6 och 2018/19:27.4).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2018/19:KrU13 justerades.

M-, SD-, C-, V- och L-ledamöterna anmälde reservationer och M-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Övertagande av motion

Utskottet beslutade att överta motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 4, från socialutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser (dnr 1832-2018/19 och 1833-2018/19).

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 26 mars 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:28

– – – §§

1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

D

Aron Emilsson (SD)

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

Angelika Bengtsson (SD)

D

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

Anna Sibinska (MP)

D

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

John Weinerhall (M)

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.