Protokoll utskottssammanträde 2018/19:28

Skatteutskottets protokoll 2018/19:28

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:28

DATUM

2019-05-16

TID

10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:27.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Vissa inkomstskatteändringar (SkU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:88.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU19.

§ 4

Höjt tak för rutavdrag (SkU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:89 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU20.

V-ledamoten anmälde en reservation. M- och KD-ledamöterna anmälde en motivreservation.

§ 5

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet (SkU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:92 och motion.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU21.

V-ledamoten anmälde en reservation. KD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 6

Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin (SkU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:94 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SkU22.

M-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. C-, KD - och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 7

Vårändringsbudget för 2019 (SkU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:SkU5y.

M-, SD-, KD och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 8

2019 års ekonomiska vårproposition (SkU6y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:100 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:SkU6y.

M-, SD-, KD och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 9

Redovisning av skatteutgifter 2019 (SkU23)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:98.

Ärendet bordlades.

§ 10

Övriga frågor

Utskottet beslutade att stå fast vid sin inbjudan till skatteverkets generaldirektör att komma och informera om vissa frågor på folkbokföringsområdet.

KD-ledamoten föreslog ett utskottsinitiativ med avseende på momsen i vården.

Förslaget bordlades.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 maj 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 28 maj 2019SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:28

§ 1–11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

X

Peter Persson (S)

Tony Haddou (V)

X

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

Sofia Westergren (M)

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

Johnny Skalin (SD)

O

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-05-08

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.