Protokoll utskottssammanträde 2018/19:28

Socialutskottets protokoll 2018/19:28

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:28

DATUM

2019-04-25

TID

10.00–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:27.

§ 2

Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SoU18)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:59 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken (SoU19)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:85.

Ärendet bordlades.

§ 4

Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering (SoU21)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:68 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel (SoU22)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:106.

Ärendet bordlades.

§ 6

Riksdagen skrivelser till regeringen - åtgärder under 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument för perioden 4 april – 22 april 2019 anmäldes.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 9

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 2 maj 2019 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 2 maj 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:28

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5-10

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

O

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

Lina Nordquist (L)

X

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

O

O

Maj Karlsson (V)

O

O

X

O

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

X

X

X

X

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

O

O

O

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.