Protokoll utskottssammanträde 2018/19:28

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:28

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:28

DATUM

2019–04–04

TID

08:00–11:05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Svenska ordförandeskapen i Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas råd respektive Barentsrådet

Information från statsrådet Margot Wallström, kanslirådet Andreas Ekengren, kanslirådet Elinor Blomberg, och departementssekreterare Johannes Danielsson samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Inför utrikesrådet (FAC)

Information inför utrikesrådet (FAC) från utrikesrådet Anna-Karin Eneström, departementsrådet Louise Calais, kanslirådet Anna Uggla, och departementssekreterare Paola Albornoz samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:27

§ 4

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) (UU5)

Utskottet fortsatte behandling av redogörelse 2018/19:OSSE1.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UU5.

§ 5

Europarådet (UU6)

Utskottet fortsatte behandling av redogörelse 2018/19:ER1.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UU6.

§ 6

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

Information från utrikesrådet Anna-Karin Eneström, rättschefen Elinor Hammarskjöld, departementsrådet Andreas Carlsson, politisk sakkunnig Louise Bjarke, och kansliråd Christian Finnerman

samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Kommissionens meddelande om ett hållbart Europa 2030

Information från statsrådet Isabella Lövin, politisk sakkunnig Alev Nybladh, enhetschefen Jörgen Hellberg, kanslirådet Gunilla Blomquist, departementssekreterare Lena Herder samtliga från Miljödepartementet och kanslirådet Mia Crawford från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 8

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan (UU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:285 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Interparlamentariska unionen (IPU) (UU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2018/19:RS3.

Ärendet bordlades.

§ 10

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) (UU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2018/19:RS2.

Ärendet bordlades.

§ 11

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (UU10)

Utskottet beslutade att ge övriga utskott tillfälle att senast tisdagen den 23 april kl. 14:00 yttra sig över skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 och följdmotionerna 2018/19:3050 och 2018/19:3052 i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Utskottet beslutade vidare att ge EU-nämnden tillfälle att senast fredagen den 26 april kl. 14:00 yttra sig över skrivelse 2018/19:115.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 13

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om:

– att ledamöterna är inbjudna att delta i EU-nämndens möte med Philippe Etiénne, president Macrons rådgivare, torsdagen den 25 april 2019.

– att kabinettssekreterare Annika Söder kommer till utskottet på sammanträdet den 11 april 2019 för återrapportering från statsministerns möte med president Vladimir Putin.

§ 14

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 april 2019 kl. 11:00.

Vid protokollet

Martin Broberg

Justeras den 11 april 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:28

§ 1

§ 2

§ 3-5

§ 6

§ 7

§ 8-14

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

X

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

Hans Rothenberg (M)

O

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

X

Magnus Ek (C)

X

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

O

O

O

O

O

O

Magdalena Schröder (M)

X

X

X

X

X

X

Jamal El-Haj (S)

O

O

O

O

X

X

Pål Jonson (M)

O

Lars Andersson (SD)

O

O

O

O

O

O

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

O

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

X

X

X

X

X

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Henrik Edin (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande