Protokoll utskottssammanträde 2018/19:29

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:29

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

2019-04-11

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:28.

§ 2

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (FöU3y)

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2018/19:115 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Ärendet bordlades.

§ 4

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 5

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

 Att en uppdaterad preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för våren 2019 finns tillgänglig.

– Att beslut om sammansatt utskott med utrikesutskottet och om deputerade till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU) sker på sammanträdet tisdagen den 23 april 2019. Nomineringar ska vara kansliet tillhanda senast onsdagen den 17 april 2019.

§ 6

Övriga frågor

Mot bakgrund av Försvarets materielverks varning för väsentligt ökade livscykelkostnader för luftvärnssystemet Patriot yrkade Allan Widman (L) att Försvarets materielverk, Försvarsmakten och Försvarsdepartementet så snart som möjligt informerar utskottet om kostnadsökningen och dess konsekvenser för försvarsekonomin. Frågan skulle beredas i presidiet.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 23 april 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 23 april 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:29

§ 1-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Pål Jonson (M)

X

Josef Fransson (SD)

X

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

O

Heléne Björklund (S)

X

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

X

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.