Protokoll utskottssammanträde 2018/19:29

Kulturutskottets protokoll 2018/19:29

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

Tisdagen den 26 mars 2019

TID

Kl. 11.00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:28 av den 14 mars 2019.

§ 2

Förenklad motionsberedning

Kanslichefen informerade om vad som avses med förenklad motionsberedning och i vilken form den föreslås användas i kulturutskottets betänkanden.

§ 3

Public service-frågor (KrU14)

Utskottet behandlade motioner om public service-frågor.

Ärendet bordlades.

§ 4

Civila samhället inklusive trossamfund (KrU15)

Utskottet behandlade motioner om civila samhället inklusive trossamfund.

Ärendet bordlades.

§ 5

Resefrågor

Diskuterades frågan om utskottets resor under den innevarande mandatperioden.

Utskottet beslutade att göra en resa till Köpenhamn under hösten 2019.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 2 april 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:29

– – – §§

1–3

4–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

D

D

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

D

Hans Hoff (S)

N

N

Annicka Engblom (M)

Aron Emilsson (SD)

D

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

D

Per Lodenius (C)

D

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

D

Anna Wallentheim (S)

D

D

Roland Utbult (KD)

D

D

Åsa Karlsson (S)

D

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

D

Anna Sibinska (MP)

D

D

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

D

D

John Weinerhall (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

D

D

Ulrika Jörgensen (M)

D

D

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Jimmy Loord (KD)

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.