Protokoll utskottssammanträde 2018/19:29

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:29

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

2019-04-23

TID

11.00 – 12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:28

§ 2

Verksamheten i EU under 2018 (MJU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2018/19:115 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:MJU4y.

SD-ledamöterna och V-ledamoten anmälde avvikande meningar.

§ 3

Kravet på ekonomisk säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid (MJU14)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:64.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksdagens skrivelser till regeringen, åtgärder under 2018 (MJU5y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelse till regeringen – åtgärder under 2018.

Utskottet beslutade att avge yttrande till konstitutionsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommande aktiviteter i utskottet

Kanslichefen informerade att mötet med det tjeckiska miljöutskottet den 15 maj 2019 startar kl. 9.30 istället för kl. 10.00.

Kanslichefen anmälde vidare att Underrättelseenheten mot miljöbrott vid Polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA) kommer att informera om illegala gränsöverskridande avfallstransporter och avfallsbrottslighet vid utskottets sammanträde tisdagen den 14 maj 2019.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 10.00.

§ 7

Uppvaktning av Klimatkommunerna

Delar av styrelsen för Klimatkommunerna informerade om sitt arbete med klimatfrågor.

Vid protokollet

Justeras den 2 maj 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:29

§ 1-4

§ 5-6

§ 7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

-

Hanna Westerén (S)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

John Widegren (M)

X

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

-

Malin Larsson (S)

X

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

-

-

Marlene Burwick (S)

-

-

-

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mats Nordberg (SD)

-

O

O

Ulrika Heie (C)

X

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

X

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

O

X

X

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.