Protokoll utskottssammanträde 2018/19:29

Näringsutskottets protokoll 2018/19:29

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

2019-04-04

TID

10.00–10.13

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:28.

§ 2

Elmarknadsfrågor (NU12)

Utskottet behandlade motioner om elmarknadsfrågor.

Ärendet bordlades.

§ 3

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utskottets ärendeplan våren 2019

Utskottet informerades om ärendeplanen för återstoden av våren 2019.

§ 5

Utskottets utrikes resor

Utskottet informerades om status för de planerade utrikes resorna.

Ärendet bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 april kl. 10.00.

Vid protokollet

Agota Földes

Justeras den 11 april 2019

Carl-Oskar Bohlin


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:29

§ 1-3

§ 4-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Carl-Oskar Bohlin (M), ordf.

X

X

Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf.

X

X

Mattias Jonsson (S)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Monica Haider (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Birger Lahti (V)

X

X

Lotta Olsson (M)

X

X

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

Camilla Brodin (KD)

X

X

Åsa Eriksson (S)

X

X

Arman Teimouri (L)

X

X

Eric Palmqvist (SD)

X

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

X

Peter Helander (C)

O

O

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Vakant (M)

Vakant (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

X

Gunilla Svantorp (S)

Per Schöldberg (C)

O

Lorena Delgado Varas (V)

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

X

Vakant (KD)

Joakim Sandell (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falhaven (MP)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

X

X

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Åsa Hartzell (M)

O

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.