Protokoll utskottssammanträde 2018/19:29

Socialutskottets protokoll 2018/19:29

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:29

DATUM

2019-05-02

TID

10.30–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Generaldirektör Jean-Luc af Geijerstam med medarbetare presenterade rapporterna Stegvis skillnad (2019:1) och Åt samma håll (2019:3). Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:28.

§ 3

Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor.


Ärendet bordlades.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen och om den kommande EPTA-konferensen (European Parliamentary Technology Assessment) i riksdagen den 11 oktober 2019 på temat ”Welfare technology in elderly care”.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 9 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 9 maj 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:29

§ 1

§ 2-3

§ 4-6

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

X

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

Karin Rågsjö (V)

X

X

X

Ulrika Heindorff (M)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

X

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

Lina Nordquist (L)

O

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

X

X

Ulrika Jörgensen (M)

X

X

X

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

O

O

O

Maj Karlsson (V)

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

O

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

X

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.