Protokoll utskottssammanträde 2018/19:2

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2018/19:2

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:2

DATUM

2018-10-04

TID

10.00–10.11

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:1.

§ 2

Kommissionens förslag till ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet

Utskottet överlade med statssekreterare Annica Dahl, Arbetsmarknadsdepartementet, om förslag till ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet, COM(2017) 11.

Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 74-2018/19). Se bilaga 2.

Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian.

S-, M-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna delade regeringens ståndpunkt.

SD-ledamöterna anmälde den ståndpunkt som framgår av bilaga 3.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen påminde om att det ska hållas ett informationsmöte för de nya ledamöterna och suppleanterna efter sammanträdet torsdagen den 11 oktober 2018 i sessionssalen.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 oktober 2018

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:2

§ 1-4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Anna Johansson (S), ordf.

X

Gulan Avci (L), vice ordf.

X

Jessica Polfjärd (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Saila Quicklund (M)

X

Magnus Persson (SD)

X

Helén Pettersson (S)

X

Martin Ådahl (C)

X

Ali Esbati (V)

X

Ellen Juntti (M)

X

Ebba Hermansson (SD)

X

Johan Andersson (S)

X

Sofia Damm (KD)

X

Annelie Karlsson (S)

X

Alexander Christiansson (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

X

Maria Nilsson (L)

X

SUPPLEANTER

Serkan Köse (S)

O

Hanif Bali (M)

Johanna Haraldsson (S)

O

David Josefsson (M)

Henrik Vinge (SD)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Alireza Akhondi (C)

O

Ciczie Weidby (V)

O

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sara Seppälä (SD)

Patrik Engström (S)

Christian Carlsson (KD)

O

Kadir Kasirga (S)

Maria Arnholm (L)

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Annika Hirvonen Falk (MP)

Jörgen Berglund (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:2

Promemoria

2018-10-02

Överläggnings-PM – Uppdaterad ståndpunkt i förhandlingarna om ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet

Förslagets innehåll och påverkan på Sverige

Österrikiska ordförandeskapets kompromissförslag i trepartssamtalen med Europaparlamentet går ut på att inkludera dieselavgaser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (även kallat carcinogen- och mutagendirektivet).

Dieselavgaser ska inkluderas i direktivet genom att:

(1) lägga till processen ”arbete som innehåller exponering för dieselavgaser” i direktivets bilaga I, och

(2) lägga till ett gränsvärde för dieselavgaser om 0,05 mg/m3 mätt i form av ämnet elementärt kol i direktivets bilaga III.

Förslaget innehåller också en särskild sektorsspecifik övergångsperiod för gruv- och tunnelarbete om minst två år efter utgången av införlivningsperioden. (Införlivningsperioden är två år.)

Idag har Sverige ett gränsvärde för dieselavgaser mätt i form av ämnet kvävedioxid (Arbetsmiljöverkets föreskrift om hygieniska gränsvärden AFS 2018:1). Förslaget innebär att Sverige även behöver införa ett gränsvärde för dieselavgaser mätt i form av elementärt kol. Förslaget skulle också innebära att dieselavgaser skulle markeras som cancerframkallande och läggas till i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19).

Förslag till svensk ståndpunkt

Regeringen stödjer framtagandet av nya gränsvärden. Det är av stor betydelse både för arbetstagarnas hälsa och för rättvis konkurrens att EU-lagstiftningen uppdateras i enlighet med den vetenskapliga utvecklingen på området.

Regeringen anser att Sverige kan acceptera att dieselavgaser ska omfattas av direktivet. Regeringen anser dock att en sådan inkludering sker på ett sätt som tillåter en rimlig övergångsperiod för sektorer inom gruv- och tunnelarbete att anpassa sig till det nya rättsläget.

Bakgrund

I januari 2017 presenterade Europeiska kommissionen sitt andra förslag till ändringar av carcinogen- och mutagendirektivet. Förslaget går ut på att sju ämnen läggs till i direktivet (se även faktapromemoria 2016/17:FPM62). I juni 2017 beslutade rådet om en så kallad allmän inriktning. Rådets ståndpunkt var i all väsentlighet den samma som kommissionens ursprungsförslag. Sverige ställde sig bakom den allmänna inriktningen.

I april 2018 beslutade Europaparlamentet om sin ståndpunkt vilket banade iväg för inledningen av de så kallade informella trepartssamtalen mellan rådet, parlamentet och kommissionen. Trepartssamtalen har pågått sedan maj 2018. Parlamentets ståndpunkt ligger mycket nära rådets ståndpunkt, med ett undantag. I parlamentets ståndpunkt finns det ett förslag om att dieselavgaser ska inkluderas i direktivet. Dieselavgaser har inte funnits med i kommissionens förslag eller för diskussion i rådet. Av den anledningen söker det österrikiska ordförandeskapet ett utvidgat mandat från rådet för att kunna finna en kompromiss med parlamentet i fråga om dieselavgaser. Om en kompromiss inte kan nås kan det riskera att stanna upp denna och ytterligare revideringar av direktivet. Nästa trepartssamtal kommer att äga rum den 11 oktober och österrikiska ordförandeskapet har gett uttryck för att de önskar nå en överenskommelse vid mötet.

Cancer är den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU. Uppskattningar av den nuvarande och framtida bördan av yrkessjukdomar visar att arbetsrelaterad cancer är och förblir ett problem till följd av att arbetstagare exponeras för carcinogener. Årligen beror 53 procent av de arbetsrelaterade dödsfallen i EU på cancer. Syftet med att ändringarna i carcinogen- och mutagendirektivet är att förbättra arbetsmiljön genom att minska exponeringen för carcinogena kemiska agenser i arbetet, förbättra EU-lagstiftningens ändamålsenlighet på området samt skapa större klarhet och rättvisare konkurrensvillkor för ekonomiska aktörer.

Direktivet behöver uppdateras regelbundet på grundval av tillgänglig kunskap inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter. Den andra omgången av ändringar av direktivet är således en av flera revideringar. En första revidering av direktivet antogs i december 2017, vilket Sverige ställde sig bakom (se även faktapromemoria 2015/16:FPM97). En tredje revidering av direktivet presenterades av kommissionen i april 2018 och har förhandlats i rådet under våren (se även faktapromemoria 2017/18:FPM77). Förslaget om den tredje revideringen har överlagts med arbetsmarknadsutskottet den 3 maj 2018 och Sverige har ställt sig bakom kommissionens förslag.

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

Bilaga 3

till protokoll

2018/19:2

Kommissionens förslag till ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet

Sverigedemokraterna har följande ståndpunkt. Till skillnad från regeringen ser Sverigedemokraterna arbetsmiljöfrågor som en nationell fråga. Vi anser att ett gemensamt EU-direktiv på sikt kan öppna upp för att försämra skyddet för svenska arbetare då man måste anpassa sig efter länder som har betydligt sämre arbetsmiljölagar än Sverige.

Sverigedemokraterna vänder sig mot att kommissionen vill påverka det nationella självbestämmandet inom området. Vi ser detta som ett led i att man från EU vill inkräkta på Sveriges nationella självbestämmande gällande arbetsmarknadspolitiken där arbetsmiljöfrågorna ingår.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.