Protokoll utskottssammanträde 2018/19:2

Finansutskottets protokoll 2018/19:2Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:2

Datum

2018-10-04

Tid

kl. 13.00-14.40

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Information inför IMF och Världsbankens höstmöte 2018

Finansutskottet och utrikesutskottet fick information enligt nedan:

  • Det världsekonomiska läget, statssekreterare Karolina Ekholm
  • Policyfrågor Världsbanksgruppen, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin
  • Policyfrågor IMF, riksbankschef Stefan Ingves

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Information om aktuella EU-frågor

Statssekreterare Karolina Ekholm informerade finansutskottet om EU:s fleråriga budgetram 2021– 2027 och om EMU-fördjupning,

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Nästa sammanträde

Tisdag den 9 oktober kl. 11.00

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Elisabeth Svantesson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:2

– – –

§ 1-3

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Elisabeth Svantesson (M) Ordförande

X

Fredrik Olovsson (S) vice ordförande

X

Gunilla Carlsson (S)

X

Niklas Wykman (M)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Emil Källström (C)

-

Ulla Andersson (V)

X

Jessika Roswall (M)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Jakob Forssmed (KD)

-

Ingemar Nilsson (S)

X

Mats Persson (L)

-

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Janine Alm Ericson (MP)

-

Jan Ericson (M)

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

Eva Lindh (S)

X

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

X

Ida Gabrielsson (V)

X

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

X

Monica Haider (S)

Christian Carlsson (KD)

X

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

X

Staffan Eklöf (SD)

X

Maria Ferm (MP)

Sten Bergheden (M)

X

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande