Protokoll utskottssammanträde 2018/19:2

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:2

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:2

DATUM

2018-10-04

TID

08.00 – 08.40 08.45 – 09.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att tjänstemän från EU-nämndens kansli får närvara fortsättningsvis vid sammanträdespunkter som rör överläggningar och information om EU-frågor.

§ 2

Miljöråd 9 oktober 2018


Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med miljöminister Karolina Skog, Miljö- och energidepartementet, om följande punkter på rådsdagordningen:

Rådets dagordningspunkt 3. Förordningen om normer för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta nyttofordon (omarbetning)

Underlaget utgjordes av en den 1 oktober 2018 översänd kommenterad dagordning.


Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen välkomnar att ordförandeskapet har presenterat ett kompromissförslag inför miljörådet, men anser att det behövs en ytterligare skärpning. I de avslutande förhandlingarna föreslår därför regeringen att Sverige fortsatt verkar för en allmän inriktning med höjd ambitionsnivå vad gäller målnivå samt i övrigt verkar för svenska prioriteringar enligt nedan.

Regeringen är positiv till kommissionens förslag om successiva ändringar i modellen som fördelar EU-målen mellan tillverkarna. Det är däremot fel tidpunkt att nu genomföra genomgripande förändringar av modellen, och därmed plötsligt skapa helt nya förutsättningar för tillverkarna.

Regeringen kan också stödja kommissionens förslag till incitament för noll- och lågutsläppsfordon i form av rabatt på utsläppsmålet för tillverkare med en hög försäljningsandel av dessa fordon. Regeringens uppfattning är att kommissionens liggande förslag är väl avvägt och anser att det är riktigt att incitamenten ska ha en styrning mot rena elbilar.

De nya EU-målen har betydelse för Sveriges möjligheter att nå det nationella målet för inrikes transporter till 2030. Mot denna bakgrund anser regeringen att kommissionens förslag till nya EU-mål bör skärpas. I enlighet med förslag från berörda svenska myndigheter som analyserat frågan under våren anser regeringen att EU-målen bör höjas till 25 % reduktion till 2025 och till 50 % reduktion till 2030, jämfört med 2021 års nivå. Målet till 2030 bör dock vara indikativt, förutsatt att den föreslagna ambitionsnivån om 50 procent inte sänks, med hänsyn till den osäkerhet som finns kring hur snabbt nollutsläppsfordon får genomslag i olika delar av Europa. Vid den planerade översynen 2024 bör en bred analys genomföras av Kommissionen innan målet fastställs.

SD-ledamöterna anmälde följande avvikande mening:
Sverigedemokraterna avvisar sektorsvisa mål inom klimatpolitiken varför partiet har ett annat perspektiv än regeringen. Den mycket radikala svenska positionen skulle om den realiseras kunna få långtgående konsekvenser för svensk konkurrenskraft. Partiet ser även ett problem med att elbilar ska definieras som nollutsläppsfordon då detta inte överensstämmer med de faktiska utsläppen från dessa fordon. Sverigedemokraterna anser att Sveriges position bör formuleras i enlighet med ordförandeskapets kompromissförslag.

V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Vi välkomnar att Sverige driver ambitiösare mål och står bakom förslaget till höjning för 2025 (-25%), men anser att målet för 2030 är för lågt satt. Vi anser att utsläppen från sektorn ska minskas med minst 80 % till 2030. Vi anser inte att målet ska föreslås bli indikativt utan vara bindande. Sverige borde också driva att hänvisningen till bilars vikt borde fasas ut så fort som möjligt.


Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Rådets dagordningspunkt 4. Förordningen om koldioxidnormer för tunga fordon

Underlaget utgjordes av en den 1 oktober 2018 översänd kommenterad dagordning.


Förslag till svensk ståndpunkt:
Regeringen anser att EU:s klimatmål för 2030 ska skärpas till en minskning av växthusgasutsläppen med ca 55 procent jämfört med 1990. Mot denna bakgrund anser regeringen att kommissionens förslag till utsläppskrav för nya tunga fordon är centrala och att målen behöver vara ambitiösa. Vidare har de föreslagna nya utsläppskraven betydelse för Sveriges möjligheter att nå det nationella målet för inrikes transporter till 2030.

För att nå Sveriges och EU:s klimatmål behöver utsläppen från alla typer av nya tunga fordon minska. Regeringen anser därför att utgångspunkten bör vara att så stor andel av nya tunga fordon som möjligt bör omfattas av koldioxidkrav redan från start. Kraven bör ta hänsyn till olika användningsområden och därmed olika typer av tunga fordon, inklusive hänsyn till de särskilt tunga och långa transporterna som finns i Norden. Kraven bör gälla för ytterligare grupper av tunga fordon så snart som praktiskt möjligt, så att alla tillverkare av tunga fordon ges incitament att minska utsläppen.

Det är viktigt att en överenskommelse kan nås innan val till Europaparlamentet våren 2019 för att ge tillräcklig omställningstid till industrin för att nå 2025-målet. Den föreslagna översynen år 2022 blir viktig för att undersöka och eventuellt justera de delar av förordningen som eventuellt inte visar sig vara ändamålsenliga, samt för att vidareutveckla förordningen till att omfatta fler kategorier tunga fordon.

Regeringen anser att det föreslagna systemet med krediter för utsläppssnåla och utsläppsfria fordon bör justeras så att det i mindre grad snedvrider konkurrensen mellan fordonstillverkare utifrån vilka typer tunga fordon dessa producerar, och för att det i mindre grad ska sänka den totala ambitionsnivån i förslaget. Definitionen av utsläppssnåla fordon bör ändras så att den tar hänsyn till fordonets vikt, och sättas på en nivå som är ambitiös men teknisk möjlig att nå för alla fordonsgrupper.

Vad gäller kommissionens förslag till In Service Conformity (kontroll av fordon i bruk) anser regeringen att det bör säkerställas att fordonstillverkare inte straffas i de fall uppmätta avvikelser i verklig trafik inte beror på att dessa har gjort något fel.


V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Vi anser att Sverige på det kommande miljörådet tydligt borde markera att de föreslagna minskningsnivåerna inte är tillräckliga utifrån såväl svenska, europeiska som globala klimatmål (Parisavtalet minskning med 1,5 grader C). Minskningsmålen för 2025 resp 2030 måste därför sättas väsentligt mycket högre än föreslaget av EU-kommissionen. Att regeringen i sitt förslag till ståndpunkt skriver att målet för minskningen av EU:s utsläpp av växthusgaser ska ses som ett minimum där målet gärna kan bli än högre.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Miljöminister Karolina Skog, Miljö- och energidepartementet, med medarbetare lämnade under övriga punkter på rådsdagordningen information inför Miljörådet den 9 oktober 2018.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Information om avslutat bulgariskt och nytt österrikiskt ordförandeskap

Skriftlig information om det avslutade bulgariska och det nya österrikiska ordförandeskapet, i den delen det berörde statsrådets Skogs ansvarsområde, hade lämnats och lades till handlingarna.

§ 4

Miljöråd 9 oktober 2018

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att överlägga med statssekreterare Eva Svedling, Utrikesdepartementet, om följande punkt på råds-dagordningen:

Rådets dagordningspunkt 5. Slutsatser om förberedelserna inför mötena inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimat-förändringar (Katowice, Polen, den 2–14 december 2018)

Underlaget utgjordes av en den 1 oktober 2018 översänd kommenterad dagordning.


Förslag till svensk ståndpunkt:

Regeringen kan på rådsmötet ställa sig bakom ett antagande av råds-slutsatserna, då de till stor del tillgodoser de svenska prioriteringarna.

Regeringen avser i de avslutande förhandlingarna verka för att skrivningar i enlighet med nedan prioriteringar i största möjlig mån inkluderas i slutsatserna.

Regeringen vill se ett tydligt ställningstagande om att EU avser att se över sitt nationella utsläppsminskningsåtagande (NDC) före 2020 i ljuset av resultatet från Talanoadialogen.

Därtill anser regeringen att EU ska driva på för att alla parters nationella åtaganden ska ha en gemensam tidsram från år 2030 som är linje med Parisavtalets 5-åriga cykel för utsläppsminskningar och den globala översynen. Detta är en linje som drivs av merparten av parterna inom Klimatkonventionen och EU saknar ståndpunkt i frågan.


V-ledamoten anmälde följande avvikande mening:
Vi uppskattar Miljörådets skrivningar om att utvecklingen och implementeringen av de överenskomna åtgärderna måste skyndas på, speciellt gällande målen till 2020. Vänsterpartiet noterar att Sverige inför förhandlingarna lyfter frågan om att EU ska se över sitt NDC till 2020 men inte tar med något förslag om att EU ska öka takten på utsläppen på långsikt. Regeringens förslag ställer sig bakom Rådets mål om klimatneutralitet till 2050, ett förslag som vi menar inte är tillräckligt ambitiöst för att svara mot målsättningarna i Parisavtalet om att begränsa uppvärmningen till under 2 grader med sikte på 1,5 grader. Sverige har en högre ambitionsnivå, att nå klimatneutralitet till 2040 och det bör vi driva även i EU.

Ordförande konstaterade att det i övrigt inte fanns något att tillägga till den svenska ståndpunkten i detta skede.

Statssekreterare Eva Svedling, Utrikesdepartementet, med medarbetare lämnade under övriga punkter på rådsdagordningen information inför Miljörådet den 9 oktober 2018.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Information om avslutat bulgariskt och nytt österrikiskt ordförandeskap

Skriftlig information om det avslutade bulgariska och det nya österrikiska

ordförandeskapet, i den delen det berörde statsrådet Lövins ansvarsområde, hade lämnats och lades till handlingarna.

§ 6

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes.

Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 § RO att begära överläggning med regeringen, Näringsdepartementet, om

KOM(2018) 608 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2019 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön.

Övriga EU-dokument lades till handlingarna.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Utskottets arbetsplan

Utskottet preliminära arbetsplan för hösten 2018 anmäldes. Planen lämnades utan erinran.

§ 8

FN:s klimatmöte COP 24

Med anledning av regeringens inbjudan beslutade utskottet att Maria Gardfjell (MP) och Rickard Nordin (C) representerar utskottet i regeringens delegation vid FN:s klimatmöte COP 24 i Katowice, Polen, i december 2018.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 11 oktober 2018


Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:2

§ 1

§ 2-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

Isak From (S)

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

X

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

-

-

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

-

-

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

Monica Haider (S)

David Josefsson (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

X

X

Tomas Kronstål (S)

Maria Arnholm (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

O

O

Lars Püss (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarandeMILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:2

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 16 augusti – 30 september 2018

Beteckning

Rubrik

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2018) 332

Rekommendation till RÅDETS BESLUT om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal med Amerikas förenta stater om import av nötkött av hög kvalitet från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner

COM(2018) 596

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövandet av delegeringen av befogenhet som tilldelas kommissionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier

COM(2018) 608

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2019 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

COM(2018) 613

Förslag till Rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/120 vad gäller fiskemöjligheterna för havsabborre

COM(2018) 626

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella vinorganisationen (OIV)

COM(2018) 627

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om hur den offentliga kontrollen i medlemsstaterna (2014–2016) fungerar för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av livsmedels- och foderlagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

COM(2018) 628

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET ELFTE EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM EUROPEISKA GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET BUDGETÅRET 2017

COM(2018) 629

Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet och rådet

Elfte finansiella rapporten från Kommissionen till Europaparlamentet och Rådet om europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) budgetåret 2017

COM(2018) 656

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet av EU:s avfallslagstiftning, med rapport om tidig varning för medlemsstater som riskerar att inte uppnå målet om förberedelse för återanvändning/återvinning för 2020

COM(2018) 657

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det andra mötet i partskonferensen för Minamatakonventionen om kvicksilver, vad gäller antagandet av vägledning för miljömässigt hållbar mellanlagring av annat kvicksilver än kvicksilverhaltigt avfall enligt artikel 10.2 och 10.3

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2018) 4785

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) om ändring av förteckningen över sjukdomar i bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)

C(2018) 5270

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om fastställande av regler för formatet och tidtabellerna för inlämning av årliga datainsamlingsrapporter inom sektorerna för fiske och vattenbruk

C(2018) 5458

Uppdaterad version

Kommissionens genomförandebeslut om tillåtelse att bevilja undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 och från kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller genomförandet av vissa villkor angående förgröningsstödet för ansökningsåret 2018 i Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Portugal, Finland och Sverige

C(2018) 5484

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för medlemsstaterna att medge tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 2000/29/EG vad gäller trä av ask med ursprung i eller bearbetat i Förenta staterna, och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2017/204

C(2018) 5488

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION om en samordnad kontrollplan för offentlig kontroll av internetförsäljning av hundar och katter

C(2018) 5503

Kommissionens genomförandebeslut om bestämmelserna och villkoren i det godkännande av en biocidproduktfamilj innehållande deltametrin som hänskjutits av Sverige i enlighet med artikel 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

C(2018) 5654

Kommissionens svar på utlåtande 2017/18:MJU25 Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

C(2018) 5675

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i juli 2018

C(2018) 5723

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 6085

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT om tillåtelse att bevilja undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 och från kommissionens delegerade förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller genomförandet av vissa villkor angående förgröningsstödet för ansökningsåret 2018 i Belgien, Danmark, Tyskland, Irland, Frankrike, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Sverige och Förenade kungariket med avseende på England och Skottland

C(2018) 6252

Kommissionens genomförandebeslut om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av utbetalningsställen i medlemsstaterna i augusti 2018

C(2018) 6256

Kommissionens genomförandebeslut om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2018) 6382

Kommissionens genomförandebeslut om ändring av genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 2–5 juli 2018

Yttranden från andra nationella parlament

12307/18

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural

Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council [9645/18 + COR 1 + ADD 1 - COM(2018) 392 final]

- Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - French National Assembly

12446/18

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) 2018/120 as regards certain fishing opportunities [9282/18 - COM (2018) 352 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - The Portugese Parliament