Protokoll utskottssammanträde 2018/19:2

Näringsutskottets protokoll 2018/19:2

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:2

DATUM

2018-10-04

TID

10.00–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:1.

§ 2

Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn (NU6)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:267 om modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn.

Ärendet bordlades.

§ 3

En nationell rymdstrategi

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utbildningsutskottet över skrivelse 2017/18:259 om en nationell rymdstrategi och motioner.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 4

Kommissionens förslag till ändring av förordning (EU) nr 1303/2013

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2018) 614.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Introduktion om näringsutskottets verksamhet

Utskottet informerades om planerad introduktion.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 10.00, därefter tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 18 oktober 2018

Lars HjälmeredNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:2

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lars Hjälmered (M), ordf.

X

Jennie Nilsson (S), vice ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

X

Mathias Tegnér( S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Annika Qarlsson (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

O

David Josefsson (M)

O

Anders Lönnberg (S)

O

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Peter Helander (C)

O

Lorena Delgado Varas (V)

X

Lars Beckman (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Christian Carlsson (KD)

Joakim Sandell (S)

Maria Arnholm (L)

Matheus Enholm (SD)

Amanda Palmstierna (MP)

Edward Riedl (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.