Protokoll utskottssammanträde 2018/19:2

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:2

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:2

DATUM

2018-10-09

TID

11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:1.

§ 2

Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning (SfU5)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:254.

Ärendet bordlades.

§ 3

Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare (SfU6)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:256.

Ärendet bordlades.

§ 4

Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik (SfU7)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:270 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz (SfU8)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:275 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 16 oktober 2018 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 oktober 2018


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:2

§ 1–2

§ 3–7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Johan Forssell (M), ordf.

X

X

Rikard Larsson (S), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

X

Paula Bieler (SD)

Teresa Carvalho (S)

X

X

Solveig Zander (C)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

Kadir Kasirga (S)

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

Björn Petersson (S)

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

X

Maria Ferm (MP)

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

X

X

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

Marianne Pettersson (S)

O

O

Josefin Malmqvist (M)

O

O

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

X

O

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

O

O

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

O

O

Annika Hirvonen Falk (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande