Protokoll utskottssammanträde 2018/19:2

Skatteutskottets protokoll 2018/19:2

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:2

DATUM

2018-10-23

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:1.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

Utskottet behandlade proposition 2017/18:294.

Ärendet bordlades.

§ 4

Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Utskottet behandlade proposition 2017/18:295.

Ärendet bordlades.

§ 5

Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

Utskottet behandlade proposition 2017/18:296 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 6

Övriga frågor

Kanslichefen informerade om riksdagens OECD-nätverk, representanter från skatteutskottet beslutas vid ett senare tillfälle.

Kanslichefen informerade också om utskottets arbete med uppföljning och utvärdering. Utskottet beslutade att varje parti anmäler en representant till utskottets grupp för uppföljning och utvärdering.

Mer info om detta arbete kommer vid senare tillfälle.

Vänsterpartiets ledamot Tony Haddou lyfte frågan om medverkan av experter från Skatteverket för att kunna svara på frågor om skatteflyktslagen vid generaldirektören vid Skatteverkets besök hos utskottet som planeras genomföras i slutet av november. Utskottet beslutade att generaldirektörens besök denna gång huvudsakligen ska ägnas åt frågor relaterade till verkets anslag och resursbehov samt att mera sakligt inriktade frågor med fördel kan tas upp vid senare tillfälle och vid möten med annan inriktning.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 25 oktober 2018 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 6 november 2018SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:2

§ 1

§ 2–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

X

Per Åsling (C) vice ordförande

X

X

Cecilia Widegren (M)

O

Hillevi Larsson (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Bo Broman (SD)

X

X

Peter Persson (S)

X

X

Tony Haddou (V)

X

X

Boriana Åberg (M)

X

X

David Lång (SD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

Hampus Hagman (KD)

X

X

Anna Vikström (S)

X

X

Joar Forssell (L)

X

X

Erik Westroth (SD)

X

X

Rebecka Le Moine (MP)

X

X

Kjell Jansson (M)

X

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

O

O

Jörgen Berglund (M)

X

X

Erik Ezelius (S)

Viktor Wärnick (M)

Johnny Skalin (SD)

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

O

Håkan Svenneling (V)

Jessika Roswall (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Christian Carlsson (KD)

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Sofia Westergren (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Emma Berginger

Ida Gabrielsson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2018-10-10

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.