Protokoll utskottssammanträde 2018/19:2

Socialutskottets protokoll 2018/19:2

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:2

DATUM

2018-10-11

TID

09.30–09.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:1.

§ 2

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre (SoU4)

Utskottet behandlade proposition 2017/18:273 och motion.


Ärendet bordlades.

§ 3

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Övriga frågor

KD-ledamoten Pia Steensland föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 3.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 18 oktober 2018 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 18 oktober 2018


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
till protokoll 2018/19:2

§1-3

§ 4-5

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

X

Johan Hultberg (M)

X

X

Per Ramhorn (SD)

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

Anders W Jonsson (C)

O

O

Karin Rågsjö (V)

X

O

Ulrika Heindorff (M)

X

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

X

X

Yasmine Larsson (S)

X

X

Michael Anefur (KD)

X

X

Dag Larsson (S)

X

X

Lina Nordquist (L)

X

X

Christina Östberg (SD)

X

X

Åsa Lindhagen (MP)

X

X

Pia Steensland (KD)

X

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

O

O

Ulrika Jörgensen (M)

O

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

O

O

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

X

X

Maj Karlsson (V)

O

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

O

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

O

O

Eva Lindh (S)

Mattias Ingeson (KD)

O

O

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande