Protokoll utskottssammanträde 2018/19:2

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2018/19:2

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:2

DATUM

2018-11-22

TID

09.00–09.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:1.

§ 2

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:5 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:6 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kanslimeddelanden

  • Inget statsråd deltar i debatterna om UFöU1 och UFöU2.
  • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Enheten för Operationer och insatser är i slutfasen av en insatsuppföljning för Resolut Support Mission och det svenska förbandsbidraget i Afghanistan på uppdrag av Försvarsdepartementet. Uppföljningen kommer att sammanfattas i en rapport vid årsskiftet. I arbetet har FOI bl.a. genomfört en fältstudie på plats i Mazar-e Sharif och gjort intervjuer inom Nato. Slutrapporten kommer att bidra med FOI:s perspektiv på RSM:s effekt, svårigheter och möjligheter samt säkerhetsutvecklingen i norra Afghanistan. Med tanke på att UFöU justerar sitt betänkande den 29 november föreslås att utrikes- och försvarsutskotten i januari/februari kallar FOI till föredragning i nämnda fråga.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 29 november 2018
kl. 09.00.

Vid protokollet

Annie Schaffrath

Justeras torsdagen den 29 november 2018

Hans Wallmark


SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2018/19:2

§1-3

§4-5

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Hans Wallmark (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

X

Kenneth G Forslund (S)

Beatrice Ask (M)

X

X

Björn Söder (SD)

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Yasmine Posio (V)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richtoff (SD)

Paula Holmqvist (S)

X

X

Lars Adaktusson (KD)

Olle Thorell (S)

Joar Forssell (L)

X

X

Sara Seppälä (SD)

Annica Hjerling (MP)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

SUPPLEANTER

Pyry Niemi (S)

X

X

Pål Jonson (M)

O

O

Mattias Ottosson (S)

Margareta Cederfelt (M)

Lars Andersson (SD)

X

X

Aylin Fazelian (S)

O

O

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

O

O

Alexandra Anstrell (M)

O

O

Josef Fransson (SD)

Heléne Björklund (S)

O

O

Mikael Oscarsson (KD)

X

Kalle Olsson (S)

X

X

Allan Widman (L)

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.