Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:30

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-04-23

TID

11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (FöU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2018/19:115 och en motion.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:FöU3y.

SD- och V-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:28.

§ 3

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 (FöU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Ärendet bordlades.

§ 4

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

Enligt 7 kap. 7 § riksdagsordningen får två eller flera utskott besluta att gemensamt bereda ett ärende i ett sammansatt utskott genom deputerade.

Utrikesutskottet föreslog vid sitt sammanträde den 11 april 2019 att proposition 2018/19:69 Svenskt deltagande i Förenta nationernas

stabiliseringsinsats i Mali samt ev. följdmotioner med anledning av propositionen ska beredas gemensamt med försvarsutskottet i ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott, UFöU.

Försvarsutskottet beslutade att bereda ärendena i ett sammansatt utskott.

Utskottet utsåg följande deputerade och suppleanter i det sammansatta utskottet.

Deputerade

Niklas Karlsson (S)

Beatrice Ask (M)

Paula Holmqvist (S)

Jan R Andersson (M)

Roger Richtoff (SD)

Daniel Bäckström (C)

Hanna Gunnarsson (V)

Kalle Olsson (S)

Caroline Nordengrip (SD)

Suppleanter

Pål Jonson (M)

Josef Fransson (SD)

Mikael Oscarsson (KD)

Allan Widman (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Alexandra Anstrell (M)

Heléne Björklund (S)

Marie Axelsson (S)

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

EU-frågor

Kansliet informerade om inkomna EU-dokument:

– Kommissionens genomförandebeslut om rescEU C(2019) 2644

– Bilaga till C(2019) 2644

§ 6

Nordisk-baltisk-polsk-tysk-försvarsutskottskonferens

Kanslichefen informerade om program m.m. inför försvarsutskottets värdskap för den årliga konferensen mellan försvarsutskotten i Baltikum, Norden, Polen och Tyskland (NB8 m.fl.) i Stockholm
den 10–11 juni 2019.

§ 7

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 8

Övriga frågor

Allan Widman (L) yrkade att utskottet hos Försvarets materielverk begär ut en intern revisionsrapport om livscykelkostnaden för luftvärnssystemet Patriot. Frågan skulle beredas i presidiet.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 2 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 2 maj 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:30

§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

Paula Holmqvist (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Hanna Gunnarsson (V)

X

Pål Jonson (M)

X

Josef Fransson (SD)

X

Kalle Olsson (S)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

Caroline Nordengrip (SD)

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

Alexandra Anstrell (M)

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

X

Heléne Björklund (S)

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

X

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Marie Axelsson (S)

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.