Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Finansutskottets protokoll 2018/19:30Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:30

Datum

2019-03-05

Tid

kl. 11.00-11.55

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Information

Ränteexpert Annika Alexius, professor vid Stockholms universitet informerade och svarade på frågor.

§ 2

Riksbanksfullmäktiges presidium

Susanne Eberstein och Mikael Lundholm informerade om fullmäktiges verksamhet och aktuella frågor, och svarade på frågor.

§ 3

Anmälningar

Kanslimeddelanden

  • Interparlamentarisk konferens om EU:s framtid 1-2 april i Bukarest.
  • IMF:s utlåtande om svensk ekonomi (Concluding Statement for the 2019 Article IV Consultation)

Utskottet beslutade att kalla statssekreterare Max Elger till sammanträdet 23 april för information om förslag till stadgeändring i Nordiska investeringsbanken.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:29.

§ 5

Nomineringar till riksdagens råd för Riksrevisionen

Utskottet fortsatte beredningen av nomineringar.

Ärendet bordlades.

§ 6

Extra ändringsbudget för 2019 – Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (FiU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2018/19:46.

Ärendet bordlades.

§ 7

Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd (FiU35)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2018/19:44.

Ärendet bordlades.

§ 8

Den kommunala finansieringsprincipen - tillämpas den ändamålsenligt? (FiU17)

Utskottet behandlade skrivelse 2017/18:300.

Ärendet bordlades.

§ 9

Offentlig upphandling (FiU34)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 10

Riksrevisionens rapporter om räkenskapssammandragets tillförlitlighet och räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser (FiU41)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:20 och skrivelse 2017/18:293.

Ärendet bordlades.

§ 11

Övrigt

Utskottet diskuterade de eventuella behoven av att inhämta information från banksektorn i aktuella penningtvättsfrågor.

§ 12

Nästa sammanträde

Torsdag 7 mars kl. 9.00 Öppen utfrågning

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/19:30

– – –

§ 1

§ 2

§ 3-12

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

X

X

Gunilla Carlsson (S)

X

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

X

Emil Källström (C)

X

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

-

Jan Ericson (M)

X

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

X

Jakob Forssmed (KD)

-

-

-

Ingemar Nilsson (S)

X

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

X

X

Karolina Skog (MP)

X

X

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

O

O

David Josefsson (M)

Eva Lindh (S)

O

O

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

O

O

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

O

-

-

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande