Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Kulturutskottets protokoll 2018/19:30

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

Tisdagen den 2 april 2019

TID

Kl. 11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:29 av den 26 mars 2019.

§ 2

Public service-frågor (KrU14)

Fortsattes behandlingen av motioner om public service-frågor
(jfr. prot 2018/19:29.3).

Ärendet bordlades.

§ 3

Fråga om närvaro vid utskottssammanträdet den 4 april 2019

Utskottet beslutade att tjänstemän från riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (Rufs) får närvara vid nästa sammanträde under punkten då Riksrevisionen redovisar sin rapport RIR 2019:10 Konsten att styra – regeringens styrning av kulturområdets institutioner.

§ 4

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1949-2018/19).

§ 5

Övriga frågor

Lars Mejern Larsson (S) aktualiserade frågan om de nationella scenkonstinstitutionernas jämställdhetsarbete och om information till utskottet om pågående arbete.

Frågan bordlades.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 4 april 2019 kl. 09.30.


Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

NärvaroförteckningKULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:31

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

D

Aron Emilsson (SD)

D

Lars Mejern Larsson (S)

D

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

Anna Wallentheim (S)

D

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

Anna Sibinska (MP)

D

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

John Weinerhall (M)

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

N

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande