Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:30

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-04-25

TID

10.00 – 11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 2

Inkomna skrivelser

Två inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 3

Utskottets arbetsplan

Kanslichefen anmälde vissa ändringar i utskottets arbetsplan för återstoden av våren 2019.

§ 4

Särskild information om situationen för torsk i Östersjön

Kanslichefen anmälde dels att en representant för Internationella havsforskningsrådet, ICES, kommer att informera utskottet den 28 maj 2019 om rådets rapportering avseende statusen för bestånden av torsk och skarpsill i Östersjön, dels att landsbygdsministern kommer att informera utskottet den 13 juni 2019 om regeringens arbete med torsk och skarpsill i Östersjön samt rådets rapportering om dessa bestånd.

§ 5

Offentlig utfrågning om skogen som resurs och livsmiljö

Kanslichefen redogjorde för planeringen kring den offentliga utfrågningen tisdagen den 4 juni 2019.

§ 6

OECD Forum i Paris 20-21 maj 2019

Kanslichefen meddelade att då utskottets representanter i OECD-nätverket inte har möjlighet att åka till i OECD Forum i Paris den 20-21 maj 2019 finns det möjlighet för andra ledamöter i utskottet att delta. Intresserade ombeds snarast höra av sig till kansliet.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 2 maj 2019 kl. 10.00.

§ 8

Information från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU

Rektor Karin Holmgren och prorektor Erik Fahlbeck informerade om SLU:s verksamhet i för universitetet aktuella frågor.

Vid protokollet –

Justeras den 2 maj 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:30

§ 1-7

§ 8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

-

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

-

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

-

X

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

X

X

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

O

O

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

X

X

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarandeMILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2018/19:30

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 1 – 16 april 2019

COM-dokument. (Kommissionens utkast till lagförslag och andra meddelanden från kommissionen inklusive det förberedande arbetet till lagförslag såsom grön- och vitböcker, rapporter m.m.)

Beteckning

Rubrik

COM(2019) 146

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det 18:e mötet i partskonferensen för konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites CoP18)

COM(2019) 166

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om genomförandet och konsekvenserna för miljön och för den inre marknadens funktion av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG

COM(2019) 167

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella spannmålsrådet vad gäller förlängning av 1995 års konvention om handel med spannmål

COM(2019) 171

Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

COM(2019) 172

Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

COM(2019) 173

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fördelning av fiskemöjligheterna enligt protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau (2019–2024)

COM(2019) 184

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar inom ramen för konventionen om bevarande av Nordatlantens laxbestånd vad gäller den ansökan om anslutning till konventionen som lämnats in av Förenade kungariket

C-dokument för kännedom. (Handlingar som rör rättsakter från kommissionens eget ansvarsområde, bl.a. genomförandeakter och delegerade akter som lämnats till rådet och parlamentet för kännedom).

Beteckning

Rubrik

C(2019) 2249

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 27.3.2019 om fastställande av den slutliga tilldelningen till medlemsstaterna av unionsstöd för frukt och grönsaker i skolan och för skolmjölk för perioden 1 augusti 2019–31 juli 2020 och om ändring av genomförandebeslut C(2018)1762 final

C(2019) 2354

RÄTTELSE till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1147 av den 10 augusti 2018 om fastställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (Europeiska unionens officiella tidning L 208 av den 17 augusti 2018)

C(2019) 2739

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.4.2019 om ändring av genomförandebeslut 2014/709/EU vad gäller användning av test för identifiering av patogener med avseende på förekomst av afrikansk svinpest, avsändning av svinen genom de områden som förtecknas i bilagan och beslutets tillämpning

C(2019) 2830

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.4.2019 om ändring av bilagan till beslut 2007/453/EG vad gäller BSE-statusen i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och dess kronbesittningar

C(2019) 2831

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.4.2019

om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och av dess kronbesittningar i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG

C(2019) 2832

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.4.2019 om ändring av bilaga I till kommissionens genomförandebeslut 2011/630/EU vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sperma

från tamdjur av nötkreatur får föras in till unionen

C(2019) 2833

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.4.2019 om ändring av bilaga I till beslut 2006/168/EG vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer från vilka embryon från nötkreatur får föras in till Europeiska unionen

C(2019) 2834

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.4.2019 om ändring av bilagorna till beslut 2006/766/EG vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningarna över tredjeländer och områden från vilka musslor, tagghudingar, manteldjur, marina snäckor och fiskeriprodukter för användning som livsmedel får föras in till unionen

C(2019) 2838

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.4.2019

om ändring av bilagorna I och III till beslut 2010/472/EU vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningarna över tredjeländer eller delar därav från vilka sperma, ägg och embryon från får och getter får föras in till unionen

C(2019) 2840

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.4.2019 om ändring av bilaga II till beslut 2007/777/EG vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningen över tredjeländer eller delar därav från vilka sändningar av vissa köttprodukter och behandlade magar, blåsor och tarmar avsedda att användas som livsmedel får föras in till unionen

C(2019) 2841

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.4.2019 om ändring av bilaga I till beslut 2012/137/EU vad gäller upptagandet av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och vissa av dess kronbesittningar i förteckningarna över tredjeländer eller delar därav från vilka sperma från tamsvin får föras in till unionen

C(2019) 2900

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 11.4.2019 om ändring av beslut 2009/821/EG vad gäller förteckningarna över gränskontrollstationer och veterinärenheter i Traces

C(2019) 2951

Godkännande av räkenskaper Europeiska havs- och fiskerifonden - operativt program för Sverige (CCI 2014SE14MFOP001) Räkenskapsår: 2017

C(2019) 3013

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.4.2019

om ändring av bilagan till genomförandebeslut 2014/709/EU om djurhälsoåtgärder för att bekämpa afrikansk svinpest i vissa medlemsstater

C(2019) 3024

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.4.2019

om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2017/247 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa i vissa medlemsstater

Antagna lagstiftningsakter

Antagen lagstiftningsakt

2019-04-09

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan

Antagen lagstiftningsakt

2019-04-09

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om definition, beskrivning, presentation och märkning av spritdrycker, användning av namn på spritdrycker i presentationen och märkningen av andra livsmedel, skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker, användning av jordbruksalkohol och destillat av jordbruksprodukter i alkoholhaltiga drycker samt om upphävande av förordning (EG) nr 110/2008

Fakta-PM

2018/19:FPM41

Rapport om genomförande av vattendirektivet och översvämningsdirektivet

Övriga överlämnade dokument som rör EU-arbetet för kännedom

Yttranden från andra nationella parlament

8085/19

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 508/2014 as regards certain rules relating to the European Maritime and Fisheries Fund by reason of the withdrawal of the United Kingdom from the Union [5668/19 - COM(2019) 48] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - The Portuguese Parliament

8262/19

Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 1370/2013 determining measures on fixing certain aids and refunds related to the common organisation of the markets in agricultural products, as regards the quantitative limitation for buying-in skimmed milk powder [11232/18 - COM(2018) 533 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - The Portuguese arliament

Antagna dokument

Dokument antagna av Europa-parlamentet 11-14 februari 2019

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.