Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Näringsutskottets protokoll 2018/19:30

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-04-11

TID

10.00–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:29.

§ 2

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)

Generaldirektör Ulf Hammarström och avdelningschef Kristina Hallman, Swedac, lämnade information om verksamheten.

§ 3

EU:s sammanhållningspolitik 2021–2027

Statsrådet Jennie Nilsson, Näringsdepartementet, lämnade information om det pågående förhandlingsarbetet om EU:s sammanhållningspolitik 2021–2027.

Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Anna Carlsson, kansliråden Martin Nyqvist och Björn Cappelin, politiskt sakkunnige David Lindvall, departementssekreterare Åsa Lövelius Kebert och statsrådsassistent Yvonne Ruston, Näringsdepartementet.

§ 4

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (NU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 6

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 7

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 8

Aktuellt om utskottets planerade delegationsresor

Utskottet informerades om de planerade delegationsresorna.

Ärendet bordlades.

§ 9

Inbjudningar till bolagsstämmor för statliga bolag

Utskottet informerades om att inbjudningar till bolagsstämmor för statliga bolag finns tillgängliga på intranät.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 april kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 23 april 2019

Carl-Oskar Bohlin


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:30

§ 1-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Carl-Oskar Bohlin (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Peter Helander (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Vakant (M)

Vakant (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Per Schöldberg (C)

O

Lorena Delgado Varas (V)

X

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Vakant (KD)

Joakim Sandell (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falhaven (MP)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

X

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Åsa Hartzell (M)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

NÄRINGSUTSKOTTET – –

Inkomna skrivelser till utskottet

Dnr

Avsändare/Ämne

Utsända inför

sammanträdet

NU-2072-2018/19

Ljusdalsbygdens parti: Brev om differentierad momssats på uppvärmning av fastigheter i Sverige.

NU-1966-2018/19

Tomas Westberg: Skrivelse angående energipolitiken.

NU-1915-2018/19

Margareta och Göran Johansson: Skrivelse om investeringsbidrag till solceller.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.