Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Näringsutskottets protokoll 2018/19:30

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-04-11

TID

10.00–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:29.

§ 2

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)

Generaldirektör Ulf Hammarström och avdelningschef Kristina Hallman, Swedac, lämnade information om verksamheten.

§ 3

EU:s sammanhållningspolitik 2021–2027

Statsrådet Jennie Nilsson, Näringsdepartementet, lämnade information om det pågående förhandlingsarbetet om EU:s sammanhållningspolitik 2021–2027.

Vid sammanträdet närvarade ämnesråd Anna Carlsson, kansliråden Martin Nyqvist och Björn Cappelin, politiskt sakkunnige David Lindvall, departementssekreterare Åsa Lövelius Kebert och statsrådsassistent Yvonne Ruston, Näringsdepartementet.

§ 4

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (NU2y)

Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2018/19:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Ärendet bordlades.

§ 6

Anmälan av inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 7

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

Skrivelserna lades till handlingarna.

§ 8

Aktuellt om utskottets planerade delegationsresor

Utskottet informerades om de planerade delegationsresorna.

Ärendet bordlades.

§ 9

Inbjudningar till bolagsstämmor för statliga bolag

Utskottet informerades om att inbjudningar till bolagsstämmor för statliga bolag finns tillgängliga på intranät.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 april kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 23 april 2019

Carl-Oskar Bohlin


NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:30

§ 1-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Carl-Oskar Bohlin (M), ordf.

X

Helene Hellmark Knutsson (S), v. ordf.

X

Mattias Jonsson (S)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Monica Haider (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Birger Lahti (V)

Lotta Olsson (M)

X

Tobias Andersson (SD)

Mathias Tegnér (S)

X

Camilla Brodin (KD)

X

Åsa Eriksson (S)

X

Arman Teimouri (L)

X

Eric Palmqvist (SD)

X

Lorentz Tovatt (MP)

X

Peter Helander (C)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Vakant (M)

Vakant (S)

Saila Quicklund (M)

Charlotte Quensel (SD)

Gunilla Svantorp (S)

Per Schöldberg (C)

O

Lorena Delgado Varas (V)

X

Jörgen Warborn (M)

Josef Fransson (SD)

Johanna Haraldsson (S)

Per Schöldberg (KD)

Joakim Sandell (S)

Helena Gellerman (L)

Matheus Enholm (SD)

Elisabeth Falhaven (MP)

Car-Oskar Bohlin (M)

Gulan Avci (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Gardfjell (MP)

Staffan Eklöf (SD)

X

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Rickard Nordin (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

Hampus Hagman (KD)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Daniel Andersson (S)

Åsa Hartzell (M)

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande