Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2018/19:30

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-04-09

TID

11.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Anna Bolmström med medarbetare från Kommunikationsavdelningen fick närvara inledningsvis för att fotografera utskottsarbetet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:29.

§ 3

Socialförsäkringsfrågor (SfU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om socialförsäkringsfrågor.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU20.

M-, SD-, C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Ekonomisk familjepolitik (SfU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om ekonomisk familjepolitik.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU21.

M-, SD-, C-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Pensioner (SfU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om pensioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SfU22.

C-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.


§ 6

Verksamheten i EU under 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2018/19:115 och motion.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

SD-ledamöterna reserverade sig mot beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 25 april 2019 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 25 april 2019


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:30

§ 1–2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6–8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Maria Malmer Stenergard (M) ordf.

X

X

X

X

X

Rikard Larsson (S) vice ordf.

X

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

X

X

Katarina Brännström (M)

X

X

X

X

X

Paula Bieler (SD)

X

O

O

O

X

Teresa Carvalho (S)

Solveig Zander (C)

X

X

X

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

X

X

X

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

X

O

O

O

Julia Kronlid (SD)

X

X

X

X

X

Kadir Kasirga (S)

X

X

X

X

X

Hans Eklind (KD)

X

X

O

O

O

Björn Petersson (S)

X

X

X

X

X

Barbro Westerholm (L)

X

X

X

X

X

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

X

O

O

O

X

Mats Berglund (MP)

X

X

X

X

X

Arin Karapet (M)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Ann-Sofie Alm (M)

O

O

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

O

O

O

O

O

Paula Holmqvist (S)

Johanna Jönsson (C)

Christina Höj Larsen (V)

Ellen Juntti (M)

Linda Lindberg (SD)

O

X

X

X

O

Åsa Karlsson (S)

Pia Steensland (KD)

O

O

X

X

X

Dag Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Anne Oskarsson (SD)

O

X

X

X

O

Karolina Skog (MP)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Clara Aranda (SD)

Mikael Strandman (SD)

Mats Persson (L)

Martina Johansson (C)

Ciczie Weidby (V)

Sofia Damm (KD)

Rasmus Ling (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

Abir Al-Sahlani (C)

Roza Güclü Hedin (S)

Erica Nådin (S) extra suppleant

X

X

X

X

X

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.