Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Skatteutskottets protokoll 2018/19:30

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-06-04

TID

11.00-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Riksrevisionens granskning av Tullverkets kontroll – en träffsäker verksamhet? (RiR 2019:12)

Riksrevisor Stefan Lundgren, revisionsledare Henrik Allansson, revisionsdirektör Krister Jensevik och enhetschef Håkan Jönsson, Riksrevisionen, informerade och besvarade frågor om granskningsrapporten.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:29.

§ 3

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Kanslichefen informerade om kommande sammanträde.

§ 4

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen (SUB-27-2018/19)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av COM(2019) 192.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förslag till utskottsinitiativ

Utskottet fortsatte behandlingen om förslag till utskottsinitiativ.

Ärendet bordlades

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 juni 2019 kl. 8.30.

Vid protokollet

Justeras den 11 juni 2019


SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:30

§ 1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Jörgen Hellman (S) ordförande

X

Per Åsling (C) förste vice ordf.

X

Niklas Wykman (M) andre vice ordf.

X

Hillevi Larsson (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Bo Broman (SD)

O

Peter Persson (S)

X

Tony Haddou (V)

Boriana Åberg (M)

X

David Lång (SD)

X

Patrik Lundqvist (S)

Hampus Hagman (KD)

X

Anna Vikström (S)

X

Joar Forssell (L)

X

Eric Westroth (SD)

X

Rebecka Le Moine (MP)

Kjell Jansson (M)

X

SUPPLEANTER

Sultan Kayhan (S)

X

Sofia Westergren (M)

Erik Ezelius (S)

Jörgen Berglund (M)

O

Johnny Skalin (SD)

X

Eva Lindh (S)

Helena Vilhelmsson (C)

O

Håkan Svenneling (V)

Viktor Wärnick (M)

Dennis Dioukarev (SD)

Laila Naraghi (S)

Vakant

Ola Möller (S)

Mats Persson (L)

Jörgen Grubb (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Mattias Karlsson i Luleå (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Anne Oskarsson (SD)

Maria Nilsson (L)

Vakant

Emma Berginger (MP)

Ida Gabrielsson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

Ingemar Nilsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2019-05-08

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.