Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Socialutskottets protokoll 2018/19:30

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-05-09

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:29.

§ 2

Hälso- och sjukvårdsfrågor (SoU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU8.

S-, M-, SD-, C-, V-, KD-, L- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. C-och L-ledamöterna anmälda särskilda yttranden.

§ 3

Vissa ändringar som gäller PKU-biobanken (SoU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:85.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU19.

§ 4

Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering (SoU21)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:68 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU21.

M-och SD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Anpassningar av svensk lag med anledning av EU-förordningen om säkerhetsdetaljer på läkemedel (SoU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:106.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:SoU22.

§ 6

Reglering av alkoglass m.fl. produkter (SoU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:59 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer (SoU20)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:102.

Ärendet bordlades.

§ 8

Vårändringsbudget för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99.

Ärendet bordlades.

§ 9

Årsredovisning för staten 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2018/19:101.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 11

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdag den 16 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 maj 2019


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

protokoll. 2018/19:30

§ 1-12

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Acko Ankarberg Johansson (KD, ordf.

X

Kristina Nilsson (S), vice ordf.

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Johan Hultberg (M)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Karin Rågsjö (V)

Ulrika Heindorff (M)

X

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Yasmine Bladelius (S)

Dag Larsson (S)

X

Lina Nordquist (L)

X

Christina Östberg (SD)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Michael Anefur (KD)

X

SUPPLEANTER

Mats Wiking (S)

X

Ulrika Jörgensen (M)

O

Magnus Manhammar (S)

John Weinerhall (M)

Clara Aranda (SD)

X

Marianne Pettersson (S)

Sofia Nilsson (C)

Maj Karlsson (V)

X

Åsa Coenraads (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Eva Lindh (S)

Pia Steensland (KD)

Heléne Björklund (S)

Barbro Westerholm (L)

Linda Lindberg (SD)

Jonas Eriksson (MP)

Kristina Axén Olin (M)

Cassandra Sundin (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Bengt Eliasson (L)

Per Lodenius (C)

Lorena Delgado Varas (V)

Roland Utbult (KD)

Jakob Forssmed (KD)

Anna Sibinska (MP)

Marlene Burwick (S)

Thomas Hammarberg (S)

EXTRA SUPPLEANT

Lena Emilsson (S)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.