Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Trafikutskottets protokoll 2018/19:30

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-04-04

TID

10:00-10:50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:29.

Medgivande att närvara

Utskottet beslutade att Cesar Vargas Iglesias från Socialdemokraternas gruppkansli, Marcus Morfeldt från Moderaternas gruppkansli samt prao-eleverna Tor Winberg och Carl Lindfeldt fick närvara under punkten 3 vid dagens sammanträde.

Information från Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)


Regionsansvarig för östra Sverige Christer Ångström och kanslichefen Anders Östberg informerade om aktuella frågor.

Fråga om yttrande till utrikesutskottet över årsboken om EU

Utskottet beslutade att inte yttra sig över skrivelse 2018/19:115 Årsboken om EU eller inkomna följdmotioner.

Nästa sammanträde

Tisdagen den 9 april 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 9 april

Jens Holm

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2018/19:30

§ 1-5

LEDAMÖTER

Jens Holm (V), ordf.

X

Anders Åkesson (C), vice ordf

X

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

Jessika Roswall (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Sten Bergheden (M)

X

Jimmy Ståhl (SD)

X

Teres Lindberg (S)

Anders Hansson (M)

X

Thomas Morell (SD)

X

Johan Büser (S)

X

Magnus Jacobsson (KD)

X

Elin Gustafsson (S)

X

Helena Gellerman (L)

X

Patrik Jönsson (SD)

X

Emma Berginger (MP)

X

Åsa Coenraads (M)

X

SUPPLEANTER

Denis Begic (S)

X

Sofia Westergren (M)

Gunilla Carlsson (S)

Boriana Åberg (M)

Caroline Nordengrip (SD)

Per-Arne Håkansson (S)

Mikael Larsson (C)

O

Jessica Thunander (V)

O

John Weinerhall (M)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Mikael Dahlqvist (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Carina Ödebrink (S)

Arman Teimouri (L)

Maria Arnholm (L)

Jörgen Grubb (SD)

Lorentz Tovatt (MP)

Betty Malmberg (M)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Yasmine Eriksson (SD)

Staffan Eklöf (SD)

Daniel Bäckström (C)

Vasiliki Tsouplaki (V)

Hampus Hagman (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Maria Gardfjell (MP)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.