Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Utrikesutskottets protokoll 2018/19:30

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019–04–11

TID

09:30–11:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:28 och 2018/19:29

§ 2

Interparlamentariska unionen (IPU) (UU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2018/19:RS3.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UU7.

§ 3

Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) (UU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2018/19:RS2.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UU11.

§ 4

Återrapportering från statsministerns möte med Rysslands president Putin i samband med Internationellt Arktiskt Forum i S:t Petersburg

Information från kabinettssekreterare Annika Söder, kanslirådet Majeed Olerud Khoso och departementssekreterare Johannes Danielsson, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

En möjlig global EU-sanktionsregim för mänskliga rättigheter

Information från departementsrådet Gustaf Lind, ministerrådet Josefin Simonsson Brodén och departementssekreterare Fanny Zakrisson, samtliga från Utrikesdepartementet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan (UU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2017/18:285 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7

Säkerhetspolitik (UU12)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (UU10)

Utskottet behandlade skrivelse 2018/19:115.

Ärendet bordlades.

§ 9

Ett fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan (UU13)

Utskottet behandlade proposition 2018/19:63.

Ärendet bordlades.

§ 10

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 (UU3y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Ärendet bordlades.

§ 11

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

Regeringen har aviserat proposition 2018/19:69 om deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali. Propositionen och ev. motioner förväntas bli hänvisade till utrikesutskottet.

Utrikesutskottet beslutade att föreslå försvarsutskottet att hänskjuta detta ärende till gemensam beredning i ett sammansatt utskott.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 12

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga.

§ 13

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade att besöka Sida för ett tematiskt besök onsdagen den 24 april.

§ 14

Övriga frågor

Håkan Svenneling (V) framförde en önskan om information från Utrikesdepartementet avseende konsulärt stöd till svenska medborgare i konfliktområden.

§ 15

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 23 april 2019 kl. 11:00.

Vid protokollet

Martin Broberg

Justeras den 23 april 2019

Kenneth G Forslund
UTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:30

§ 1-2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6-15

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S) (Ordförande)

X

X

X

X

X

Hans Wallmark (M) (Vice ordförande)

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

Pyry Niemi (S)

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

Håkan Svenneling (V)

X

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

X

Björn Söder (SD)

X

X

X

X

X

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

X

X

X

X

X

Lars Adaktusson (KD)

O

X

X

X

Aylin Fazelian (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Malm (L)

X

X

X

X

X

Ludvig Aspling (SD)

X

X

X

X

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

X

X

X

X

Magnus Ek (C)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Anders Österberg (S)

Magdalena Schröder (M)

O

O

O

O

X

Jamal El-Haj (S)

X

X

X

X

X

Pål Jonson (M)

O

O

O

Lars Andersson (SD)

X

X

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

Linda Ylivainio (C)

Yasmine Posio (V)

Ann-Sofie Alm (M)

Tobias Andersson (SD)

Emilia Töyrä (S)

Robert Halef (KD)

X

X

X

O

Lena Rådström Baastad (S)

Joar Forssell (L)

Sara Seppälä (SD)

Maria Gardfjell (MP)

Tobias Billström (M)

Mats Nordberg (SD)

O

O

O

O

O

Julia Kronlid (SD)

Tina Acketoft (L)

Robert Hannah (L)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

Carina Ohlsson (S)

Hannah Bergstedt (S) extra suppleant

Henrik Edin (L) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.