Protokoll utskottssammanträde 2018/19:30

Utbildningsutskottets protokoll 2018/19:30

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:30

DATUM

2019-04-04

TID

10:00–10:15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:29.

Anmälningar

Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 3.

Lärare och elever (UbU9)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:UbU9.

M-, SD-, C-, V-, KD- och L-ledamöterna anmälde reservationer. C- och L-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2018

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2017/18:115 och en motion.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 9 april 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 9 april 2019

Gunilla Svantorp


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:30

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Gunilla Svantorp (S), ordförande

X

Roger Haddad (L), förste vice ordförande

X

Kristina Axén Olin (M), andre vice ordförande

X

Pia Nilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

X

Patrick Reslow (SD)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

Fredrik Christensson (C)

O

Daniel Riazat (V)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Linus Sköld (S)

X

Gudrun Brunegård (KD)

X

Tomas Kronståhl (S)

X

Michael Rubbestad (SD)

X

Gustav Fridolin (MP)

X

Mats Persson (L)

X

SUPPLEANTER

Roza Güclü Hedin (S)

Noria Manouchi (M)

O

Malin Larsson (S)

Jörgen Grubb (SD)

O

Mattias Vepsä (S)

O

Ulrika Heie (C)

Ilona Szatmari Waldau (V)

X

Hans Rothenberg (M)

Ebba Hermansson (SD)

Anna Wallentheim (S)

Alexandra Völker (S)

Lina Nordquist (L)

Clara Aranda (SD)

Leila Ali-Elmi (MP)

Saila Quicklund (M)

Linda Lindberg (SD)

Richard Jomshof (SD)

Robert Hannah (L)

Joar Forssell (L)

Mats Berglund (MP)

Niels Paarup-Petersen (C)

X

Linda Westerlund Snecker (V)

Pia Steensland (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Alice Bah Kuhnke (MP)

Åsa Lindestam (S)

Sanne Lennström (S)

Per Lodenius (C)

Henrik Edin (L)

Marie Axelsson (S)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.