Protokoll utskottssammanträde 2018/19:31

Försvarsutskottets protokoll 2018/19:31

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:31

DATUM

2019-05-02

TID

10.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018 (FöU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:FöU4y.

§ 2

Presentation av verksamheten vid Svensk kärnbränslehantering AB (SKB)

Vd Eva Halldén och kommunikationschef Anna Porelius informerade om SKB och dess verksamhet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Information av Säpo om underrättelsehotet

Säkerhetspolischef Klas Friberg, chefsanalytiker Kennet Alexandersson och kommunikationschef Nina Odermalm Schei informerade om underrättelsehotet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Vårändringsbudget för 2019

Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2018/19:99 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:30.

§ 6

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att:

 Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow kommer till utskottets sammanträde tisdagen den 14 maj 2019 kl. 11.30 för att presentera beredningens slutrapport.

 Riksdagens EU-representant Livia Spada kommer till utskottets sammanträde torsdagen den 16 maj 2019 för att informera om sitt arbete.

§ 8

Övriga frågor

Lars Thomsson (C) föreslog att utskottet skulle bjuda in Försvarsmakten med anledning av beslut om påverkansområdet vid Tofta skjutfält på Gotland. Informationen skulle avse hur Försvarsmakten tänker verka för att möjliggöra en samexistens med det civila samhället. Frågan skulle beredas i presidiet.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 9 maj 2019 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 9 maj 2019

Beatrice Ask


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2018/19:31

§ 1-3

§ 4-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordförande

X

X

Niklas Karlsson (S), vice ordförande

X

-

Paula Holmqvist (S)

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

Mattias Ottosson (S)

X

X

Daniel Bäckström (C)

X

-

Hanna Gunnarsson (V)

X

X

Pål Jonson (M)

X

X

Josef Fransson (SD)

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

Alexandra Völker (S)

Allan Widman (L)

X

-

Caroline Nordengrip (SD)

X

X

Elisabeth Falkhaven (MP)

X

X

Alexandra Anstrell (M)

X

X

SUPPLEANTER

ClasGöran Carlsson (S)

Lars Püss (M)

O

O

Heléne Björklund (S)

Lotta Olsson (M)

Mikael Strandman (SD)

Mattias Jonsson (S)

Lars Thomsson (C)

O

X

Yasmine Posio (V)

Anders Hansson (M)

Björn Söder (SD)

Marlene Burwick (S)

Robert Halef (KD)

Björn Petersson (S)

Maria Nilsson (L)

Paula Bieler (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Annicka Engblom (M)

Lars Andersson (SD)

Sara Seppälä (SD)

Joar Forssell (L)

Fredrik Malm (L)

Mikael Larsson (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Lars Adaktusson (KD)

Ingemar Kihlström (KD)

Rasmus Ling (MP)

Anders Österberg (S)

Marie Axelsson (S)

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.