Protokoll utskottssammanträde 2018/19:31

Finansutskottets protokoll 2018/19:31Finansutskottet


Protokoll

Utskottssammanträde 2018/19:31

Datum

2019-03-07

Tid

kl. 09.00-10.21, 10.31-11.48

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley informerade utskottets ledamöter och svarade på frågor om den aktuella penningpolitiken.

Ajournering kl. 10.21-10.31

§ 2

Anmälningar

Interparlamentarisk konferens om EU:s framtid i Bukarest 1-2 april

Inbjudan/program har delats till utskottet. Berörda utskott är FiU, KU och UU. Organisatörerna har satt en gräns på maximalt 4 ledamöter (och 2 tjänstemän) per parlament och registrering ska ske senast 11 mars. Eventuellt intresse av deltagande anmäls till kansliet senast torsdag 7 mars.

§ 3

Aktuella penningtvättsfrågor
Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen informerade utskottets ledamöter och svarade på frågor.

§ 4

Extra ändringsbudget för 2019 – Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken (FiU33)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:46.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU33.

SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Möjlighet för företag i Förenade kungariket att under viss tid driva värdepappersrörelse utan krav på tillstånd (FiU35)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:44.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:FiU35.

§ 6

Kommissionens förslag om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen

Utskottet subsidiaritetsprövade kommissionens förslag KOM(2019)64.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 7

Val till riksdagens råd för Riksrevisionen

Utskottet fortsatte beredningen av val till riksdagens råd för Riksrevisionen.

Ärendet bordlades.

§ 8

Nästa sammanträde

Tisdag 12 mars kl. 11.00.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2018/31

§1

§2-8

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S) Ordförande

X

X

Elisabeth Svantesson (M) vice ordförande

X

X

Gunilla Carlsson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

-

-

Oscar Sjöstedt (SD)

-

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

Emil Källström (C)

X

X

Ulla Andersson (V)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Jakob Forssmed (KD)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Johan Pehrson (L)

X

X

Sven-Olof Sällström (SD)

-

X

Karolina Skog (MP)

-

X

Mattias Karlsson i Luleå (M)

X

X

Suppleanter

Björn Wiechel (S)

O

David Josefsson (M)

X

X

Eva Lindh (S)

O

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Johan Andersson (S)

Lars Thomsson (C)

O

O

Ida Gabrielsson (V)

Jörgen Warborn (M)

Charlotte Quensel (SD)

Monica Haider (S)

Hampus Hagman (KD)

Teres Lindberg (S)

Joar Forssell (L)

Staffan Eklöf (SD)

Rasmus Ling (MP)

Sten Bergheden (M)

Jörgen Grubb (SD)

Mikael Strandman (SD)

Arman Teimouri (L)

Gulan Avci (L)

Sofia Nilsson (C)

Tony Haddou (V)

Larry Söder (KD)

Andreas Carlsson (KD)

Janine Alm Ericson (MP)

Jörgen Hellman (S)

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.