Protokoll utskottssammanträde 2018/19:31

Kulturutskottets protokoll 2018/19:31

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:31

DATUM

Torsdagen den 4 april 2019

TID

Kl. 9.30–9.35

9.50–10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2018/19:30 av den 2 april 2019.

§ 2

Public service-frågor (KrU14)

Fortsattes behandlingen av motioner om public service-frågor (jfr. prot. 2018/19:29.3 och 2018/19:30.2).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2018/19:KrU14 justerades.

M-, SD-, C-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer och SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Information

Riksrevisor Helena Lindberg, enhetschef Jörgen Lindström och revisionsdirektör Gunilla Lundquist, Riksrevisionen, informerade om granskningsrapporten Konsten att styra – regeringens styrning av kulturområdets institutioner (RIR 2019:10) samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Tjänstemän från riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat (Rufs) forskningssekreterare Anna Wagman Kåring och utvärderare Madeleine Nyman samt den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 9 april 2019 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Christer Nylander

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2018/19:31

– – – §§

1–4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Christer Nylander (L), ordf.

D

Vasiliki Tsouplaki (V), förste vice ordf.

D

Lotta Finstorp (M), andre vice ordf.

Lawen Redar (S), tredje vice ordf.

D

Hans Hoff (S)

D

Annicka Engblom (M)

D

Aron Emilsson (SD)

Lars Mejern Larsson (S)

D

Per Lodenius (C)

D

Ann-Britt Åsebol (M)

D

Angelika Bengtsson (SD)

D

Anna Wallentheim (S)

D

Roland Utbult (KD)

D

Åsa Karlsson (S)

D

Jonas Andersson i Linköping (SD)

D

Anna Sibinska (MP)

D

Viktor Wärnick (M)

D

SUPPLEANTER

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

N

John Weinerhall (M)

D

Caroline Helmersson Olsson (S)

Marta Obminska (M)

Cassandra Sundin (SD)

D

Pyry Niemi (S)

Peter Helander (C)

Jon Thorbjörnson (V)

Ulrika Jörgensen (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Petter Löberg (S)

Vakant

Linus Sköld (S)

Maria Arnholm (L)

Michael Rubbestad (SD)

Emma Hult (MP)

Louise Meijer (M)

Charlotte Quensel (SD)

Sara Seppälä (SD)

Bengt Eliasson (L)

Lina Nordquist (L)

Jonny Cato Hansson (C)

Momodou Malcolm Jallow (V)

Vakant

Michael Anefur (KD)

Mats Berglund (MP)

Sara Heikkinen Breitholtz (S)

Helena Bouveng (M)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.