Protokoll utskottssammanträde 2018/19:31

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2018/19:31

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2018/19:31

DATUM

2019-05-02

TID

10.00 – 10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2018/19:29 och 2018/19:30.

§ 2

Kravet på ekonomisk säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid (MJU14)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2018/19:64.

Utskottet justerade betänkande 2018/19:MJU14.

§ 3

Riksdagens skrivelser till regeringen, åtgärder under 2018 (MJU5y)

Utskottet fortsatte behandling av frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelse till regeringen – åtgärder under 2018.

Utskottet justerade yttrande 2018/19:MJU5y.

S-, MP- och SD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

§ 4

Besök från Riksrevisionen

Kanslichefen meddelade att Riksrevisionen kommer att besöka utskottet för att presentera sin granskningsrapport Landsbygdsprogrammet 2014–2020 – utformning och genomförande (RiR 2018:26).

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00.

§ 6

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Kristina Tysk, MP-kansliet, fick närvara under punkten 7.

§ 7

Uppvaktning av Greenpeace

Sverigechef Martina Krüger med medarbetare informerade om Greenpeace verksamhet och för organisationen viktiga frågor.

Vid protokollet –

Justeras den 14 maj 2019

Kristina YngweMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2018/19:31

§ 1-6

§ 7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kristina Yngwe (C), ordf.

X

X

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordf.

X

X

Jessica Rosencrantz (M), andre vice ordf.

X

X

Hanna Westerén (S)

X

X

Isak From (S)

X

X

John Widegren (M)

X

X

Runar Filper (SD)

X

X

Magnus Manhammar (S)

X

X

Elin Segerlind (V)

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Martin Kinnunen (SD)

-

-

Malin Larsson (S)

X

X

Magnus Oscarsson (KD)

X

X

Marlene Burwick (S)

X

X

Tina Acketoft (L)

-

-

Mats Nordberg (SD)

X

X

Ulrika Heie (C)

X

X

SUPPLEANTER

Markus Selin (S)

O

O

Marléne Lund Kopparklint (M)

O

O

Monica Haider (S)

Vakant (M)

Yasmine Eriksson (SD)

X

X

Elin Lundgren (S)

Rickard Nordin (C)

Birger Lahti (V)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Staffan Eklöf (SD)

O

O

Mats Wiking (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Tomas Kronståhl (S)

Joar Forssell (L)

X

X

Anne Oskarsson (SD)

Elisabeth Falkhaven (MP)

Lars Püss (M)

Helena Gellerman (L)

Arman Teimouri (L)

Rebecka Le Moine (MP)

Lorentz Tovatt (MP)

Cassandra Sundin (SD)

Richard Jomshof (SD)

Magnus Ek (C)

Jens Holm (V)

Magnus Jacobsson (KD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.